< p>

Wettelijke verankering tuchtrecht verzekeraars

11 mei 2022

Er ligt een wetsvoorstel ter consultatie voor, waarin het tuchtrecht van verzekeraars in de wet wordt verankerd. Tuchtrecht dient om te beoordelen of de voor een groep geldende gedragsnormen worden nageleefd. Het is vaak een middel dat door een groep zelf wordt ingesteld en wordt voorgezeten door professionals.

Aanleiding

De aanleiding voor het wetsvoorstel is de afhandeling van letselschade. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar redenen waarom bepaalde letselschadedossiers een lange looptijd hebben, maar hier is geen specifieke reden voor aan te wijzen. De Letselschade Raad heeft uiteindelijk een aantal aanbevelingen gedaan, die in de markt zijn opgepakt. Vanuit de Tweede Kamer is een voorstel gedaan om tuchtrecht in de wet te verankeren, om de maatregelen te ondersteunen. Wat begon als een verbetering van de afhandeling van letselschadezaken, leidt dus tot een algemene verbetering in de borgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Tuchtrechtelijke uitspraken hebben een afschrikwekkende werking, maar bevorderen bovenal ook de ethiek en de ontwikkeling van professionele waarden, normen en standaarden binnen een groep.

– Memorie van Toelichting Wijzigingswet financiële markten 2024

Wat kan er veranderen?

Verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars zijn al onderworpen aan tuchtrecht. Tuchtrechtelijke zaken worden getoetst door de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën), die in 2021 in een onafhankelijke stichting is ondergebracht. De Tuchtraad kan sancties en maatregelen opleggen aan verzekeraars, zoals een waarschuwing of berisping. Nu wordt voorgesteld om het tuchtrecht voor alle verzekeraars met een zetel in Nederland te laten gelden en dit te verankeren in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Toezicht DNB en AFM

Zowel de DNB als de AFM komen voor in het wetsvoorstel. DNB houdt toezicht op de naleving van de verplichting om zich aan een tuchtrechtelijke regeling te onderwerpen. Die regeling dient ten minste aan bepaalde voorwaarden te voldoen, waarbij nog nader moet worden ingevuld welke voorwaarden dat zijn.

De AFM ziet toe op een zorgvuldige behandeling van klanten en consumenten en op adequate informatievoorziening door de verzekeraar. Hierin zal de AFM dus ook het hebben van een tuchtregeling meenemen en de wijze waarop de klant en consument hiervan op de hoogte wordt gesteld. Vanuit haar gedragstoezicht kan de AFM bovendien concreet meldingen

Wat moet je als verzekeraar doen?

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal iedere verzekeraar met een zetel in Nederland moeten zorgen dat zij aangesloten zijn bij een tuchtrechtelijke regeling. Voor verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars verandert er waarschijnlijk niets. De Tuchtraad is een onafhankelijk instantie die zich kan uitspreken over tuchtrechtelijke klachten. Dit kan anders worden als blijkt dat er bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) andere regels worden gesteld. Wij verwachten dit niet, aangezien in de Memorie van Toelichting al wordt aangegeven dat de kosten van invoering beperkt zullen zijn, aangezien de Tuchtraad al bestaat. Er wordt vooral gesproken over de kosten voor aansluiting van verzekeraars die nog niet bij het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten.

Die laatste groep, de verzekeraars met een zetel in Nederland, die nog niet is aangesloten bij het Verbond, zal zich moeten onderwerpen aan een tuchtrechtelijke regeling. Er zal dus een regeling moeten worden ontwikkeld en een instantie worden ingesteld die zich kan uitspreken over de voorgelegde tuchtklachten. Wellicht kan dit door aansluiting bij de Tuchtraad, wellicht moet er een nieuwe instantie worden opgericht. Die keuze is aan de markt en het Verbond zelf.

 

Het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting en overige consultatiedocumenten is te vinden via: https://www.internetconsultatie.nl/w24/b1

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

DNB geeft richting aan de periodieke evaluatie van het governancesysteem

DNB geeft richting aan de periodieke evaluatie van het governancesysteem

Verzekeraars hebben op grond van artikel 41 Solvency II richtlijn de verplichting om periodiek het governancesysteem te evalueren. Hoe verzekeraars dat moeten doen, hoe vaak en door welke functionaris dit moet gebeuren wordt in de richtlijn niet aangegeven. Dat er een grote variëteit aan mogelijkheden is om hier invulling aan te geven, blijkt uit de rondvraag die Cora Wielenga vorig jaar heeft gedaan bij een aantal middelgrote en kleine verzekeraars.

Ethisch kader voor de inzet van datatoepassingen in de verzekeringssector

Ethisch kader voor de inzet van datatoepassingen in de verzekeringssector

Kunstmatige Intelligentie (AI) biedt geweldige mogelijkheden om nieuwe bedrijfsmodellen te creëren en om aan klantbehoeften te voldoen, maar het gebruik ervan heeft ook een keerzijde. In de verzekeringssector is er in de loop van de tijd ook een debat ontstaan omtrent de inzet van AI. 

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB heeft in december 2018 een aantal eerste bevindingen gepubliceerd naar aanleiding van hun onderzoek naar de compliancefunctie bij verzekeraars. DNB heeft in het najaar van 2018 onderzoek verricht bij vijf verzekeraars. Bij vier van deze verzekeraars gaan zijn in 2019 opnieuw onderzoek doen.

Send this to a friend