< p>

Wet Huis voor klokkenluiders treedt in werking

12 juli 2016

Zoals eerder aangekondigd is de Wet Huis voor klokkenluiders op 01 juli jl. ingegaan. Tegelijk met de ingang van de wet is het Huis voor klokkenluiders geopend. De wet heeft gevolgen voor elke onderneming met meer dan 50 werknemers.

Het is volgens de wet verplicht voor elke onderneming met meer dan 50 werknemers om een klokkenluidersregeling op te stellen. Indien dit niet gebeurt, verschaft de organisatie impliciet de mogelijkheid voor de klokkenluider om direct melding te doen van een (vermoeden van een) misstand aan een externe partij (zoals het Huis voor klokkenluiders).

Belangrijk onderdeel van de wet is dat, wanneer er een klokkenluiderregeling is, een (vermoeden van een) misstand eerst intern gemeld moet worden. Gebeurd dit niet, dan is de melding niet ontvankelijk en geniet de melder niet de in de wet bepaalde rechtsbescherming. Deze zorgt er voor dat de melder onder andere beschermd is tegen onthouding van salarisverhoging, promotie of ontslag.

De wet bepaald dat de klokkenluiderregeling en het proces ten minsten antwoord moet geven op:

  • de manier waarop de (interne) melding wordt behandeld;
  • de definitie van een (vermoeden van een ) misstand;
  • het interne meldpunt;
  • de vertrouwelijkheid van de melding;
  • het aanbieden van een vertrouwelijk gesprek met een interne/externe adviseur;
  • uitleg over de rechtsbescherming.

Ook is het verplicht om al uw werknemers van het bestaan van deze regeling op de hoogte te brengen. Meer informatie is te vinden op de website Huis voor klokkenluiders.

NCI: Het is raadzaam om als intern meldpunt een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) aan te stellen. De VPI biedt medewerkers de mogelijkheid om op een veilige wijze te sparren over (vermoedens van) integriteitsschendingen. De VPI biedt een luisterend oor, geeft ruimte aan emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met de melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een integriteitsschending, c.q. misstand. In dat geval kan de melding worden doorgezet naar de eigen organisatie of een andere instantie (zoals bijvoorbeeld het Huis voor klokkenluiders), zodat het vermoeden van de schending kan worden onderzocht.

Bron: Huis voor klokkenluiders

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend