< p>

Update nationale terrorismelijst

24 oktober 2016

Aan de nationale terrorismelijst zijn vijftien Nederlandse personen toegevoegd. Op de lijst staan thans 76 natuurlijke personen en 3 organisaties waarop de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is. Dit betekent dat al hun tegoeden bevroren behoren te worden en het verboden is om aan hen financiële diensten te verlenen of rechtstreeks dan wel middellijk middelen ter beschikking te stellen. Voor een overzicht van de toegevoegde personen en de onderliggende aanwijzingsbesluiten refereren wij graag aan de nationale terrorismelijst. De meeste personen zijn betrokken bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend