< p>

Toezichtthema’s DNB 2015

10 februari 2015

DNB vanuit haar prudentieel toezicht zal uitvoeren. De compliancerelevante thema’s zullen nader worden besproken.

Voor het voldoen aan wet- en regelgeving zullen thema’s als Solvency II en het functioneren van de interne auditfunctie worden onderzocht bij verzekeraars. Pensioenfondsen zullen zich moeten richten op de implementatie van het nieuwe financiële toetsingskader en de werking van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Vanuit het perspectief van integer en transparant handelen zijn compliancerelevante thema’s sectorbreed te vinden. Terrorismefinanciering, sancties, corruptie/belangeverstrengeling, AML/CFT, transparantie en integriteitsrisicobeheersing staan in de kijker van de toezichthouder.

In het geval van integriteitsrisicobeheersing is het van belang dat instellingen verplicht zijn om in 2015 een risicoanalyse uit te voeren die weerslag heeft in beleid, procedures en maatregelen. Deze analyses zullen bij verschillende banken, verzekeraars, betaalinstellingen en trustkantoren door DNB worden opgevraagd. Onder deze risicoanalyse valt ook het onderzoeken van corruptierisico’s en wat de mitigerende maatregelen zijn van de benoemde instellingen.

De bevindingen, aanbevelingen en effecten van de onderzoeken van DNB zullen zoveel als mogelijk worden gepubliceerd op de manier waarop DNB dit nu ook doet bij banken. Het wetsvoorstel Pensioencommunicatie kan er toe leiden dat ook informatie van pensioenfondsen gepubliceerd kan worden.

Om er voor te zorgen dat de sector schokbestendig is en rekening houdt met macro-economische omstandigheden, zal DNB de risicobeheersing van Governance en Cultuur onderzoeken. In het verlengde daarvan zal DNB onderzoek doen naar gedrag en cultuur om de ‘root cause’ van toezichtincidenten en hardnekkige dossiers te begrijpen. Dit zal moeten leiden tot een toekomstbestendige financiële sector.

In de bijlage van het document kan per sector de planning over het thematoezicht van DNB worden gevonden.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend