< p>

Externe vertrouwenspersoon

LVV

English version

Wij kunnen voor uw organisatie optreden als externe vertrouwenspersoon. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid, zowel op het gebied van integriteit, als op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Wij staan allerlei soorten organisaties terzijde, zowel in de profit als non-profit sector.

Daarnaast adviseren en ondersteunen wij u graag bij het inrichten van het gehele interne meldprogramma. Dit begint vaak bij het opstellen van een goede meldprocedure zodat uw medewerkers veilig kunnen melden.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon kan medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden helpen. Idealiter bespreken medewerkers dit met hun leidinggevende. Wanneer dit niet mogelijk is, of wanneer ze gewoon met iemand willen sparren is het goed dat zij zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon. Organisaties benoemen vertrouwenspersonen zodat een veilige en integere werkomgeving beter gewaarborgd kan worden. Door adviezen van vertrouwenspersonen lukt het vaak om ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden intern op te lossen in plaats van extern de klok te luiden.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Het is belangrijk dat de persoon die tot vertrouwenspersoon benoemd wordt:

 • onafhankelijk,
 • ervaren,
 • deskundig en
 • objectief is.

Met name voor kleinere organisaties kan een externe vertrouwenspersoon een praktische oplossing zijn.

Steeds vaker kiezen ook grote ondernemingen voor een externe vertrouwenspersoon, soms in combinatie met één of meerdere interne vertrouwenspersonen. Dit biedt de medewerker een bredere en meer diverse keuze om een vertrouwelijk gesprek te voeren over zaken die per definitie gevoelig liggen. Of wordt de externe vertrouwenspersoon als achtervang van de interne vertrouwenspersoon benoemd.

Is het benoemen van een vertrouwenspersoon verplicht?

Het is niet verplicht om een vertrouwenspersoon te benoemen. Het is op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders voor organisaties met 50 medewerkers of meer wel verplicht een regeling te hebben voor het intern melden van (vermoedens van) misstanden. Medewerkers hebben op basis van deze wet wettelijk het recht om een adviseur, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

Een andere grondslag is de Arbeidsomstandighedenwet. Op grond van de arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht om PSA te voorkomen. PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Met PSA wordt pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld bedoeld. Dit kun je omschrijven als ‘ongewenste omgangsvormen’. Werkgevers hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige werkomgeving kunnen werken. Soms gaat het toch mis binnen organisaties. Werknemers kunnen last hebben van ongewenste omgangsvormen. Werknemers zouden dan idealiter bij hun leidinggevende moeten kunnen aankloppen om dit op te lossen. Maar wanneer een werknemer zich niet veilig voelt om dit bespreekbaar te maken met zijn leidinggevende, of zijn leidinggevende onderneemt onvoldoende actie na een gesprek, of wanneer de leidinggevende de veroorzaker is, kan een werknemer contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Meldregeling

Een goed opgezette interne meldregeling:

 • bevordert het gevoel van veiligheid bij de medewerkers;
 • voorkomt dat een medewerker naar een externe partij op zoek gaat om zijn verhaal te doen;
 • draagt bij aan een veilige en integriteitsbewuste organisatiecultuur.

Wij hebben een modelregeling opgesteld waar u gebruik van kunt maken. Wij actualiseren onze modelregeling regelmatig. Wilt u een actuele modelregeling ontvangen? Neem dan gerust contact op met Cora Wielenga.

Een vertrouwenspersoon geeft aan deze meldregeling een gezicht. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon ondersteuning aan alle medewerkers die willen melden, zodat de kans op (externe) escalaties wordt verkleind. De ervaring leert dat potentiële melders zoeken naar vertrouwelijke, professionele ondersteuning wanneer zij overwegen een melding te doen. Daarom wordt geadviseerd om een vertrouwenspersoon te benoemen.

Taken van de externe vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • biedt medewerkers de mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of advies te vragen over (vermoedens van) integriteitsschendingen of ongewenste omgangsvormen;
 • biedt een luisterend oor aan de medewerker en geeft ruimte aan emotie;
 • brengt samen met de medewerker het probleem in kaart en helpt de medewerker een eigen afweging te maken over wel of niet (intern) melden. Uitgangspunt hierbij is, dat het probleem intern binnen de organisatie wordt opgelost. Eventueel kan de vertrouwenspersoon namens de medewerker de melding naar de organisatie doorzetten.
 • biedt ondersteuning en begeleidt de medewerker tijdens het proces;
 • heeft een adviserende en signalerende rol richting de leidinggevenden van de organisatie en een informerende rol richting de overige medewerkers.

Bekijk de complete taakstelling en de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon.

Wat kunnen wij u bieden?

Jaarlijks voert de externe vertrouwenspersoon de volgende werkzaamheden voor u uit:

 • minimaal jaarlijks gesprek met het bestuur;
 • één maal per jaar (hernieuwde) kennismaking met de gezamenlijke medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van een awareness sessie;
 • faciliteren bij een adequate meldregeling;
 • gevraagde en ongevraagde advisering van het bestuur, de directie en de compliancefunctie;
 • jaarlijkse rapportage ten aanzien van het aantal gesprekken en de gemaakte uren.

Tarieven

Wij bieden de dienstverlening van vertrouwenspersoon aan in abonnementsvorm. Dit abonnement gaat uit van een minimumaantal contracturen op jaarbasis, tegen een vastgesteld tarief.

Als voor de dienstverlening op jaarbasis meer dan de basiscontracturen benodigd blijken te zijn, dan vragen we hier vooraf toestemming voor. Het uurtarief voor de uitgevoerde activiteiten bedraagt € 170,- (excl. btw). Gemaakte uren voor eventueel gevoerde gesprekken met uw medewerkers worden geanonimiseerd achteraf aan u gefactureerd tegen een tarief van €150 per uur (excl. btw).

Inrichten gehele interne meldprogramma

Vaak blijkt dat meer benodigd is dan slechts een vertrouwenspersoon aan te stellen en een interne meldregeling vast te stellen. Zo zijn de toewijding van de top, het gedrag en de cultuur binnen de organisatie, de awareness bij de medewerkers en de vindbaarheid van de regelingen minstens zo belangrijk.

Graag denken wij met u mee bij de implementatie van een compleet programma voor het bevorderen van de interne meldingen.

Team van vertrouwenspersonen

Ons team van vertrouwenspersonen bestaat uit Annemarie Pierik en Cora Wielenga. Onze vertrouwenspersonen zijn opgeleid tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit. Zij zijn lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Delen van onze kennis

Wij delen onze kennis graag met u. Dat doen we via onze kennisbank op deze website. Daarnaast verspreiden we regelmatig nieuwsberichten via Compliance Actueel waar u zich voor kunt aanmelden. Ook verzorgen wij regelmatig trainingen en bewustwordingsbijeenkomsten op het gebied van trainingen en ongewenste omgangsvormen.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Online themamiddag ‘Veilig de klok luiden’

Online themamiddag ‘Veilig de klok luiden’

Binnenkort treedt de Wet bescherming klokkenluiders in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet huis voor klokkenluiders. Door deze wetswijziging veranderen, naast de naam van de wet, ook de regels voor werkgevers en medewerkers.

Personen kunnen straks gemakkelijker intern en extern melden. Ook mogen zij over meer onderwerpen beschermd melden dan nu het geval is. Het speelveld voor werkgevers is vanwege de nieuwe wet lastiger gemaakt.

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen

Informatieavond Werkcollege Jaarrekening en de bestrijding van witwassen