< p>

Examenreglement Leergang Compliance Officer, Leergang Compliance Professional, Leergang Compliance Officer in de Zorg en Leergang Bestrijding Witwassen

Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen Leergang Compliance Officer (LCO),  Leergang Compliance Professional (LCP), Leergang Compliance Officer in de Zorg (LCOZ) en Leergang Bestrijding Witwassen (LBW) van het Nederlands Compliance Instituut (NCI). U kunt de afzonderlijke onderdelen hieronder raadplegen. Het gehele reglement vindt u hier.

Artikel 1:

Dit examenreglement is van toepassing op de volgende examenonderdelen:
• Praktijkopdracht LCO-LCP
• Praktijkopdracht module 1 LCOZ
• Praktijkopdracht module 2 LCOZ
• Eindtoets LCO
• Eindtoets LCP
• Afrondende toets LCOZ
• Examen LBW

Op de examenonderdelen module-1-toets en examen LBW is tevens het examenreglement van EUREKA examens van toepassing.

Artikel 2:

Ieder examen komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, die wordt benoemd door de directie van het NCI.

Artikel 3:

1. De directie van het NCI stelt voor ieder schriftelijk examen een examinator aan.
2. Voor de module-1-toets, LCO eindtoets, examen LBW en de LCP eindtoets heeft de directie van het NCI, EUREKA als examinator aangesteld. Op deze examenonderdelen zijn de artikelen 1 tot en met 11, 14, 16 en 17 van het EUREKA Examenreglement van toepassing.
3. Bij overlap tussen de genoemde artikelen uit het EUREKA Examenreglement en dit examenreglement prevaleert dit reglement.

Artikel 4:

Indien er zich op de dag van het examen bijzondere omstandigheden voordoen, die om een directe oplossing vragen, beslist de examinator onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. 

Artikel 5:

De examencommissie kan, om gegronde redenen, op eigen initiatief een herbeoordeling uit laten voeren, dan wel een externe deskundige aanwijzen die de herbeoordeling van een gemaakt examen zal uitvoeren.

Artikel 6:

De examencommissie heeft een beroepscommissie aangesteld, die het beroep van de kandidaat in behandeling zal nemen.

Artikel 7:

Bij het niet opvolgen van de instructies van de examinator verliest de kandidaat het recht om examen af te mogen leggen.

Artikel 8:

1. Onder fraude wordt verstaan ieder bedrieglijk handelen van de kandidaat dat erop is gericht het vormen van een juist oordeel over de kennis of vaardigheid van de kandidaten of van één van de andere kandidaten geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken.
2. Wanneer er fraude wordt geconstateerd, dan wordt dit aan de kandidaat medegedeeld en maakt de examinator daar een aantekening van, een melding hiervan wordt gemaakt bij de examencommissie. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld het examen af te maken.
3. De examencommissie stelt de kandidaat in de gelegenheid zijn versie van de gebeurtenissen uiteen te zetten alvorens tot een beslissing te komen.
4. De examencommissie kan bij geconstateerde fraude één of meer van de volgende sancties opleggen
• het examen ongeldig verklaren;
• een lager cijfer toekennen dan het cijfer waar de kandidaat op grond van het ingeleverde werk recht op zou hebben;
• uitsluiten van toekomstige examens en herexamens voor de examenonderdelen van het NCI

5. De getroffen maatregelen worden schriftelijk en gemotiveerd aan de kandidaat bekend gemaakt.

Artikel 9:

1. Het NCI kan voor het afnemen van online examens een Proctor aanstellen als online surveillant. De Proctor adviseert over de omstandigheden van het examen.
2. De deelnemer dient bij een online examen zelf zorg te dragen voor de juiste omstandigheden: geen boeken, geen tweede scherm, geen aanwezigheid van andere personen, stabiel internet en cameraverbinding en het uitsluiten van andere omstandigheden die kunnen wijzen op onregelmatigheden.
3. Indien de Proctor omstandigheden signaleert die zouden kunnen wijzen op fraude of andere onregelmatigheden dan kan de examencommissie het examen ongeldig verklaren.
4. Bij ongeldig verklaring van het examen komt dit examen te vervallen en vindt geen restitutie van examengelden plaats.
5. De examencommissie kan tevens besluiten andere maatregelen zoals genoemd onder artikel 8 in te zetten.

Artikel 10:

De examens LCO, LCP en LCOZ bestaan uit toetsen en praktijkopdrachten. De examenopgaven blijven eigendom van het NCI. Het is de kandidaat niet toegestaan de examenopgaven zonder uitdrukkelijke toestemming van de examinator mee te nemen, over te schrijven of te vermenigvuldigen.

Artikel 11:

Het gemaakte examen wordt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie beoordeeld conform het toetsingskader (zie bijlage 1 van het examenreglement). De examinatoren bespreken de beoordeling tijdens het examinatorenoverleg.

Artikel 12:

De einduitslag van het LCO-examen zal worden bepaald door het gemiddelde van de drie gemaakte deelexamens. Hierbij wordt de volgende wegingsfactor aan de afzonderlijke deelexamens toegekend:
• module-1-toets: (30%)
• praktijkopdracht (35%)
• LCO eindtoets: (35%)

De einduitslag van het LCP-examen zal worden bepaald door het gemiddelde van de drie gemaakte deelexamens. Hierbij wordt de volgende wegingsfactor aan de afzonderlijke deelexamens toegekend:
• module-1-toets (30%)
• praktijkopdracht (35%)
• LCP eindtoets (35%)

De einduitslag van het LCOZ examen zal worden bepaald door het gemiddelde van de drie gemaakte deelexamens. Hierbij wordt de volgende wegingsfactor aan de afzonderlijke deelexamens toegekend:

 • praktijkopdracht module 1  (25%)
 • praktijkopdracht module 2 (25%)
 • afrondende toets LCOZ            (50%)

Artikel 13:

De uitslag van het gehele examen wordt binnen 8 weken na het afronden van het laatste examenonderdeel door het NCI aan de kandidaat verstuurd, mits de kandidaat de praktijkopdrachten tijdig heeft ingeleverd.
1. Tussentijdse uitslagen van toetsen kunnen onder volstrekt voorbehoud eerder bekend worden gemaakt. De examencommissie beslist hierover.
2. Bij het maken van alle voor de LCO, LCP, LBW of LCOZ opgestelde deelexamens met gemiddeld een voldoende resultaat, bij een cijfer 5,5 en hoger, wordt er door het NCI een diploma verstrekt. Het deelnemen aan alle lesonderdelen is daarbij verplicht. Bij een onvoldoende resultaat, bij een cijfer 5,4 en lager, wordt door het NCI een bewijs van deelname verstrekt en certificaten voor de onderdelen waar een voldoende resultaat voor is behaald.

Artikel 14:

 1. Op verzoek van een kandidaat verschaft het NCI eenmalig inzage in het door de kandidaat gemaakte examenonderdeel en bijbehorende examenopgaven. De locatie, datum en tijdstip worden door de examencommissie vastgesteld.
 2. Het verzoek tot het in het eerste lid gestelde dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de uitslag te worden ingediend.
 3. Voor het verschaffen van inzage in het door de kandidaat gemaakte examenonderdeel en de bijbehorende examenopgaven worden geen kosten in rekening gebracht indien deze op het kantoor van NCI plaatsvinden. Voor het in behandeling nemen van een herkansing, bezwaar of beroep kunnen wel kosten in rekening worden gebracht

Artikel 15:

1. Indien de kandidaat het niet eens is met het vastgestelde eindcijfer, dan kan hij hiertegen gemotiveerd bezwaar maken bij de examencommissie.
2. Het indienen van bezwaar is mogelijk tot uiterlijk 6 weken na bekendmaking van de examenuitslag. Indien er tijdig en op de juiste wijze bezwaar is ingediend, zal er een herbeoordeling plaatsvinden. Deze termijn is niet van toepassing op online examens.
3. Voor het in behandeling nemen van een herbeoordeling van een praktijkopdracht of een toets wordt een tegemoetkoming in de kosten gerekend van € 95,- (vrijgesteld van btw).
4. De eventuele kosten dienen vooraf te worden voldaan.
5. Indien de kosten niet vooraf voldaan zijn, vervalt het verzoek tot een herbeoordeling.
6. De herbeoordeling vindt plaats door een door de examencommissie aan te wijzen herbeoordelaar.
7. Deze herbeoordelaar zal de motivering van de kandidaat meenemen in zijn beoordeling.
8. De herbeoordelaar beoordeelt alle door de kandidaat gegeven antwoorden. Op grond van deze herbeoordeling wordt het eindcijfer gehandhaafd of naar boven of naar beneden bijgesteld. Het hoogste cijfer zal als eindcijfer gehanteerd worden tenzij hiertegen beroep wordt aangetekend.
9. De kandidaat wordt binnen 8 weken schriftelijk op de hoogte gesteld van het resultaat van de herbeoordeling.
10. In het geval dat door de herbeoordeling de praktijkopdracht van de kandidaat meer dan een half punt hoger wordt, restitueert het NCI binnen twee weken na toezending van de cijferlijst de voor de herbeoordeling betaalde tegemoetkoming in de kosten. De door de kandidaat eventueel gemaakte overige kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
11. Indien de kandidaat het niet eens is met het advies van de Proctor of het opvolgend besluit van de examencommissie bij een online examen dan kan deze binnen 3 weken na het exameneen afspraak maken om de beelden te bekijken. De bewaartermijn voor de beelden is maximaal 28 dagen.

Artikel 16:

1. De kandidaat die niet akkoord gaat met het resultaat van de herbeoordeling kan hiertegen bij de beroepscommissie in beroep gaan. De beroepscommissie2 wordt benoemd door de directie van het NCI.
2. De mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift bestaat tot 6 weken na het versturen van het resultaat van de herbeoordeling.
3. Voor het in behandeling nemen van een beroep wordt een tegemoetkoming in de kosten gerekend van € 95,- (vrijgesteld van btw).
4. De kosten dienen vooraf te worden voldaan.
5. Indien de kosten niet vooraf voldaan zijn, vervalt het verzoek tot beroep.
6. Het beroepschrift mag uitsluitend betrekking hebben op hetgeen in het bezwaarschrift aan de orde is gekomen.
7. De beroepscommissie zal toetsen of de examencommissie in redelijkheid tot haar oordeel is kunnen komen.
8. Binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van het beroepschrift doet de beroepscommissie een schriftelijke uitspraak over het in behandeling genomen beroep. Deze uitspraak doet zij zowel aan de kandidaat als aan de examencommissie toekomen.
9. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de uitspraak van de beroepscommissie neemt de examencommissie een beslissing over het uitreiken van een diploma of een certificaat en deelt dit de kandidaat schriftelijk mee.
10. In het geval dat door de herbeoordeling het resultaat van het herbeoordeelde examen van de kandidaat vóór afronding meer dan een half punt naar boven afwijkt, restitueert het NCI binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak van de beroepscommissie de door de kandidaat betaalde tegemoetkoming in de kosten. De eventueel door de kandidaat gemaakte overige kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
11. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor het NCI.

[1] De beroepscommissie bestaat (gedeeltelijk) uit externe docent(en). 

Artikel 17:

1. De kandidaat wordt bij een onvoldoende resultaat in de gelegenheid gesteld de afzonderlijke deelexamens te herkansen.
2. De kosten voor de herkansing a € 134,- (vrijgesteld van btw) worden bij de deelnemer vooraf in rekening gebracht.
3. De kandidaat wordt bij een onvoldoende beoordeling van de praktijkopdracht in de gelegenheid gesteld deze aan te passen en voor een tweede beoordeling aan te bieden. Voor deze tweede beoordeling wordt een tegemoetkoming in de kosten van € 150,- (vrijgesteld van btw) in rekening gebracht.

Artikel 18:

1. De uitslagen van de deelexamens blijven afzonderlijk gedurende 5 jaar hun waarde behouden, na deze periode kan de kandidaat geen aanspraak meer maken op de uitslag van deze examens bij het verkrijgen van een diploma.
2. Het diploma LCO blijft wel de waarde behouden en kan ook na deze 5 jaar uitgebreid worden naar het diploma LCP.

Artikel 19:

1. Alle examens en praktijkopdrachten evenals eventuele beroep- en bezwaarschriften worden na afloop van het volledige examen gedurende 5 jaar door het NCI in bewaring gesteld. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en na de bewaarperiode vernietigd.
2. Van de kandidaten die met goed gevolg het examen hebben afgelegd worden de volgende gegevens permanent opgeslagen in onze database:
• naam, voornamen en eventueel titulatuur;
• geboortedatum;
• laatst bekende adres;
• laatst bekende werkgever;
• inschrijvingsdatum;
• groepsnummer;
• lesdata;
• examendata;
• resultaat van de deelexamens en het totale examenresultaat.

De in de database opgeslagen gegevens worden opgeslagen met als doel de kandidaat te informeren over ontwikkelingen in het LCO, LCP of LCOZ traject, het register voor compliance professionals, het register voor compliance officers in de zorg en in het kader van vervolgopleidingen. Ook wordt, na afronding van de LCP, de naam van de deelnemer opgenomen in het CCP-register tenzij deze hier bezwaar tegen maakt. Na afronding van de LCOZ wordt de naam van de deelnemer opgenomen in het CCOZ-register, tenzij deze hiertegen bezwaar maakt.

Artikel 20:

In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet beslist de directie van het NCI.

 

Artikel 21:

Dit herziene examenreglement is op 1 juli 2021 in werking getreden. Alle voorgaande examenreglementen komen te vervallen.

Bijlage 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de opleiding Leergang Compliance Professional, Leergang Compliance Officer, Leergang Bestrijding Witwassen of Leergang Compliance Officer in de Zorg, alsmede aan de examenonderdelen die in artikel twee worden beschreven.
 2. Examinator: de persoon die belast is met de beoordeling van de examenonderdelen.
 3. Proctor: de surveillant voor online examens.
 1. Dit reglement bevat toetsingskaders voor de examenonderdelen van de Leergang Compliance Officer, de Leergang Compliance Professional, de Leergang Bestrijding Witwassen en de Leergang Compliance Officer in de Zorg.
 2. De volgende examenonderdelen vallen onder dit reglement:
 • Module-1-toets LCP
 • Praktijkopdracht LCO-LCP
 • Praktijkopdracht module 1 LCOZ
 • Praktijkopdracht module 2 LCOZ
 • Eindtoets LCO
 • Eindtoets LCP
 • Eindtoets LCOZ
 • Examen Leergang Bestrijding Witwassen

De beoordeling van de module-1-toets vindt plaats aan de hand van een standaard antwoordenmodel. De norm voor het met voldoende behalen van de toets is vastgesteld op 19 goed beantwoorde vragen (van de in totaal 30 vragen). De volgende normering is van toepassing:

Aantal vragen goed eindcijfer
30 10
29 9,6
28 9,2
27 8,8
26 8,4
25 8,0
24 7,6
23 7,2
22 6,8
21 6,4
20 6,0
19 5,6
18 5,2
17 4,9
16 4,5
15 4,1
14 3,7
13 3,4
12 3,1
11 2,8
10 2,5
9 2,2
8 1,9
7 1,6
6 1,3
5 1,0

Het toetsingskader voor de praktijkopdracht LCO/LCP en de praktijkopdrachten LCOZ omvat het volgende.

 1. Inhoud
  De beoordeling van de praktijkopdrachten vindt plaats aan de hand van de opdrachtbeschrijving, zoals genoemd in de opleidingsinformatie Werkboek Compliance Professional of de toelichting praktijkopdrachten LCOZ. De deelnemer aan de opleiding moet aan de hand van de uitgereikte opdrachtbeschrijving de opdracht uitvoeren en inleveren. Bij de beoordeling houdt de examinator rekening met de beschrijving van de opdracht. De inhoud van het ingeleverde werk wordt getoetst aan de daarbij opgestelde criteria bij de gekozen opdracht (zie hiervoor Module 1). De inhoud vormt 2/3 van het cijfer.
 2. Professionaliteit

Vervolgens wordt er gekeken naar de professionaliteit van het werk. De volgende aspecten spelen daarbij een rol:

 • Opmaak
 • Vormgeving
 • Tekstuele verwerking
 • Indeling
 • Leesbaarheid
 • Gekozen format voor uitwerking

De professionaliteit vormt 1/3 van het cijfer.

De beoordeling van eindtoets van de opleiding Leergang Compliance Officer/Professional en de afrondende toets voor de LCOZ vindt plaats aan de hand van een door het NCI opgestelde toets matrijs. De antwoorden van de deelnemer worden vergeleken met het opgestelde antwoordenmodel. Per vraag wordt gekeken of de gegeven antwoorden overeenkomen met de onderdelen in het antwoordenmodel.

De beoordeling van eindtoets van de opleiding Leergang Compliance Officer/Professional en de afrondende toets voor de LCOZ vindt plaats aan de hand van een door het NCI opgestelde toetsmatrijs. De antwoorden van de deelnemer worden vergeleken met het opgestelde antwoordenmodel. Per vraag wordt gekeken of de gegeven antwoorden overeenkomen met de onderdelen in het antwoordenmodel.

Normeringstabel LCOZ eindtoets multiple choice vragen

 

score cijfer
1 1,0
2 1,4
3 1,9
4 2,4
5 2,9
6 3,5
7 4,2
8 4,7
9 5,5
10 6,0
11 6,8
12 7,6
13 8,4
14 9,2
15 10,0

Send this to a friend