< p>

VTE scores in het licht van het one tier board bestuursmodel

07 september 2021

In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) in werking getreden. Deze wetgeving herziet de wettelijke regels voor governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen. Met deze wet werden er 5 bestuursmodellen geïntroduceerd waarbinnen het pensioenfonds het bestuur kan inrichten. Vandaag willen we het hebben over de modellen met een zogenaamde one-tier board.  

De one tier board modellen  hebben een bestuur dat bestaat uit een uitvoerend en niet uitvoerend deel terwijl in de overige modellen er sprake is van een aparte Raad van Toezicht. Voordat een bestuurder of interne toezichthouder binnen een fonds benoemd wordt, vind er een geschikheidstoets plaats.  

Hoe zat het ook weer met het toekennen van VTE scores? 

Sinds 1 juli 2014 is de Voltijd equivalent score (VTE). als wettelijke minimale norm van toepassing op bestuurders en leden van de Raad van Toezicht (RvT) van pensioenfondsen. De VTE score ziet zowel op de zwaarte van de functie als op de feitelijke tijdsbesteding die nodig wordt geacht om de betreffende functie naar behoren uit te kunnen voeren.   

Tijdens gesprekken met onze pensioenrelaties, kwamen we op de bepaling van de verplichte minimale VTE score voor ‘Niet uitvoerende bestuurders (NUB-ers)’. “Immers”, stelde een bestuurslid, “NUB-ers zijn ‘gewoon’ toezichthouder, dus vergelijkbaar met een lid van de RvT met bijbehorende minimale VTE scores, toch? De minimale VTE score van een lid van een toezichthoudend orgaan bij pensioenfondsen is 0.1.” 

Anderzijds werd door een andere bestuurder aangedragen dat een NUB-er over het algemeen meer betrokken is bij de dagelijkse bedrijfsvoering dan een ‘gewoon’ lid van de RvT bij een two-tier board. De feitelijke arbeidsbelasting zou dan in de praktijk ook hoger uit (kunnen) komen dan bij een lid van de RvT in een two-tier board. Daardoor zou een hogere minimale VTE score ook logisch zijn. 

  Type rechtspersoon 
  Klein 

pensioenfonds 

Groot 

pensioenfonds 

Overige 

rechtspersonen 

Bestuursvoorzitter  0.3  0.6  0.6 
Bestuurder  0.2  0.4  0.6 
Voorzitter toezichthoudend orgaan  0.2  0.2  0.4 
Lid toezichthoudend orgaan  0.1  0.1  0.2 

Tabel: Invulling minimale norm tijdsbeslag in Besluit uitvoering Pw en Wvb. 

Minimale VTE score versus feitelijke arbeidsbelasting

Omdat de VTE scores in bovenstaande tabel minimale VTE scores zijn, zou een NUB-er er zelf voor kunnen kiezen om, gebaseerd op de praktijk, zijn VTE score evenredig naar boven bij te stellen naar bijvoorbeeld 0.2, maar wat is het standpunt van DNB over dit punt? Wij hebben deze vraag aan DNB voorgelegd en dit is hun Salomon’s oordeel dat wij graag met jullie willen delen:   

Een NUB-er maakt onderdeel uit van het pensioenfondsbestuur en valt daarmee als bestuurder onder de wettelijke VTE score. We onderschrijven het verschil in tijdsbesteding tussen een UB-er en een NUB-er en daar zou de wettelijke VTE score eigenlijk in moeten voorzien. Dat is vooralsnog niet het geval. Zoals u weet, is voldoende tijd een onderdeel van geschiktheid. Daarbij kijkt DNB naar de wettelijke VTE score, maar ook naar de feitelijke tijdsbesteding. Voorop staat dat de persoon voldoende tijd beschikbaar heeft om de taken en verantwoordelijkheden van de functie naar behoren te kunnen vervullen. “ 

Concreet gezien komt het er dus op neer dat een NUB-er op grond van de wettelijke bepalingen de VTE-scores niet mag aanpassen naar de minimale VTE score van een Lid van de RvT. De VTE score is immers ook bedoeld om zicht te krijgen op de totale belasting van een bestuurder of lid van de RvT zodat ‘de persoon voldoende tijd beschikbaar heeft om de taken en verantwoordelijkheden van de functie naar behoren te kunnen vervullen.’ 

Nog een paar ‘weetjes’ over VTE score: 

Wist u dat…de zwaarte van de te scoren (neven)functie wordt afgewogen aan de hand van  de omvang van het belegde vermogen (tot €10 miljard klein fonds, vanaf €10 miljard een groot fonds) van het pensioenfonds op enig moment? Met ‘op enig moment’ bedoelen we dat als het belegde vermogen van een fonds gedurende het jaar onder of boven de grens van €10 miljard komt, de VTE scores daarop direct moeten worden aangepast overeenkomstig bovenstaande tabel. 

 En wist u ook dat…de aan de VTE score formeel geen minimum- of maximumaantal uren is gekoppeld, maar dat op basis van een ‘Voltijd Equivalent’ je zou kunnen stellen dat bij een VTE score van 1.0, de feitelijke tijdsbesteding in verhouding dient te staan tot de feitelijke zwaarte van de betreffende functie en je maximale VTE score van 1.0 dus gelijk zou kunnen stellen aan de een fulltime werkweek van 40 uur?    

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Ik ‘weet’… dus ik ben een insider (of ben ik er een omdat iemand dat zegt?)

Ik ‘weet’… dus ik ben een insider (of ben ik er een omdat iemand dat zegt?)

Is marktmisbruik binnen de pensioen-sector nou echt een groot risico? En ziet het bestuur dat (vanuit een feitelijke onderbouwing en risicoanalyse ook zo?

Sectorbeeld pensioenen: AFM geeft inzicht in tweedepijlerpensioen

Sectorbeeld pensioenen: AFM geeft inzicht in tweedepijlerpensioen

De AFM geeft informatie bij de ruim 200 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s uitgevraagd met betrekking tot keuzes die klanten maken. Hieruit blijkt dat de deelnemer in 95% van de gevallen de standaard optie volgt. Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht wordt het steeds belangrijker dat deelnemers goed begeleid worden in hun keuzes omdat de impact (op lange termijn) zeer groot kan zijn.

Privacy Update (Q321)

Privacy Update (Q321)

Onlangs zijn er vanuit de European data Protection Board (EDPB) een aantal relevante zaken gepubliceerd die wij u niet willen onthouden . Zo is er een uitbreiding geweest van de groep van landen waarvoor een Adequaatheidsbesluit is genomen, wat bijvoorbeeld relevant is voor de gegevensuitwisseling met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er nieuwe publicaties geweest met betrekking tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (het Hof) inzake Schrems II en de doorgifte instrumenten Modelcontracten en Bindende bedrijfsvoorschriften.

Send this to a friend