< p>

Voortgangsrapportage rentederivaten: voorschot voor kwetsbare klanten

04 juli 2017

De voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de uitvoering door banken van het Uniform herstelkader rentederivaten MKB (UHK) is door de minister van Financiën verstuurd naar de Tweede Kamer.

Het UHK moet waarborgen dat mkb-klanten die hiervoor in aanmerking komen, op uniforme en controleerbare wijze worden gecompenseerd. De AFM houdt toezicht en monitort de voortgang van de banken en externe dossierbeoordelaars. De AFM geeft hierbij aan dat dit meerdere keren heeft geleid tot aanpassingen en aanscherpingen in het uitvoeringsproces van banken.

In de rapportage komt naar voren dat het herbeoordelingsproces en versturen van aanbodbrieven is gestart. Vier van de zes banken geven aan de herbeoordelingen in 2017 af te ronden. Twee banken houden er rekening mee dat een deel van de klanten in 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen. Hiervan geeft één bank aan een voorschot aan te bieden aan alle klanten die niet in 2017 een aanbodbrief krijgen. Met de tweede bank verkent de AFM de mogelijkheden hiertoe.

De voortgang van het UHK is minder ver gevorderd dan tijdens de publicatie op 29 december 2016 werd verwacht. De AFM heeft bij de minister voorgesteld over vier maanden nogmaals een voortgangsrapportage te sturen.

Bron: AFM

Send this to a friend