< p>

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over compliance of over onze dienstverlening? Wellicht staat uw vraag bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Over compliance

Er is geen eenduidige definitie van het begrip compliance. Compliance betekent letterlijk naleving.

Compliance kan worden gedefinieerd als:

‘Het bevorderen van en het doen toezien op de naleving van externe en interne regels die relevant zijn voor de integriteit van de organisatie. Regels en normen die de organisatie zelf stelt, horen daar uitdrukkelijk bij.’

De laatste jaren verschuift compliance steeds meer van  ‘toezien op naleving van regels’ naar ‘bevorderen van integriteit’. Voor sommige organisaties is de volgende definitie van compliance daarom meer passend:

‘Compliance is het versterken van de integriteit van de organisatie, haar bestuur, haar medewerkers, de markt en haar data’.

De taken van de compliance officer concentreren zich in het algemeen op het:

 • vaststellen van de reikwijdte van de compliancefunctie;
 • uitvoeren van compliancerisicoanalyses;
 • adviseren bij en mede ontwikkelen van interne regelgeving als vertaling van wetgeving en externe regelgeving;
 • zorgen voor bewustwording ten aanzien van compliance bij de raad van bestuur, de raad van commissarissen en medewerkers;
 • (doen) uitvoeren van monitoringsactiviteiten die zijn gericht op het constateren of naleving van wet- en regelgeving en door de onderneming vastgestelde waarden en normen plaatsvindt;
 • overleg: intern en extern (ook met toezichthouders);
 • fungeren als meldpunt in het kader van eisen uit wet- en regelgeving en interne integriteitskwesties;
 • fungeren als contactpersoon voor (vragen van) toezichthouders, zoals AFM en DNB;
 • rapporteren over verrichte activiteiten;
 • adviseren over sancties;
 • op de hoogte blijven van wijzigingen in wet- en regelgeving, richtlijnen vanuit de toezichthouder en maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen.

In de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en onderliggende regelingen is de inrichting van een compliancefunctie binnen de financiële ondernemingen verplicht gesteld.

Het aanstellen van een compliance officer is geen letterlijke verplichting in de Nederlandse toezichtwetgeving. Het is wel de meest gebruikelijke manier om een compliancefunctie in te vullen.

Voor ondernemingen buiten de financiële sector geldt geen verplichting om een compliancefunctie in te richten of een compliance officer aan te stellen. Desondanks worden steeds meer compliance officers aangesteld bij ondernemingen buiten de financiële sector.

De compliancefunctie mag worden uitbesteed, zolang een adequate inrichting en uitvoering is gewaarborgd. Hierbij dient o.a. rekening te worden gehouden met de aard, omvang en complexiteit van de organisatie en (blijvende) beheersing van kritische processen, zoals de governance, operationele processen en dienstverlening aan cliënten. Bij uitbesteding blijft de uitbestedende partij (eind)verantwoordelijk voor naleving van wettelijke verplichtingen.

Ons uitgangspunt is dat de compliancefunctie het beste intern uitgevoerd kan worden. Wanneer een organisatie te weinig capaciteit of te weinig kennis heeft kan uitbesteden een oplossing zijn. Een externe compliance officer heeft dan wel een intern aanspreekpunt nodig om zodoende gezamenlijk de compliancefunctie uit te voeren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de compliancefunctie blijft altijd bij de onderneming zelf liggen.

In 2001 is de Vereniging voor Compliance Officers (VCO) opgericht. In 2013 is de Verenging voor Compliance in de Zorg opgericht (VCZ). Beide verenigingen organiseren periodiek bijeenkomsten voor de leden zodat kennis kan worden uitgewisseld. U kunt zich via de site van de verenigingen aanmelden om lid te worden. De toelatingscriteria staan op de websites vermeld.

Over onze opleidingen

Ja, het is mogelijk om geen gebruik te maken van de overnachting. U ontvangt dan € 75,- per nacht terug.

Let op; het hotelarrangement is niet hetzelfde als het vergaderarrangement. In het vergaderarrangement zijn namelijk ook de kosten opgenomen voor zaalhuur, lunch, diner, snack en koffie/thee/frisdrank opgenomen.

Zie voor de voorwaarden onze annuleringsregeling.

Naast de opleidingskosten wordt er een hotel- en vergaderarrangement in rekening gebracht. De prijs voor het arrangement is per opleiding verschillend. Het hotelarrangement betreft de overnachting en het ontbijt. Dit arrangement wordt standaard in rekening gebracht, tenzij u bij uw inschrijving heeft aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

Daarnaast is er een vergaderarrangement. Dit arrangement is verplicht bij afname van onze opleidingen. Het vergaderarrangement bestaat uit zaalhuur, koffie/thee en/of frisdrank, lunch, snack en diner.

U kunt uw opleiding tot twee maanden voor aanvang van de opleiding bij ons annuleren. U betaalt in dat geval alleen de administratiekosten van €50. Binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding bent u verplicht om het gehele bedrag van de opleiding te betalen. Wij doen in dat geval ons best om de eventuele hotelkosten terug te betalen.
U kunt er ook voor kiezen om een vervanger naar de opleiding te sturen.

Zie voor meer informatie over het annuleren onze annuleringsregeling.

U komt in aanmerking voor de CCP titel wanneer u de Leergang Compliance Professional met voldoende resultaat heeft afgelegd. Nadat u deze leergang heeft afgelegd wordt u geregistreerd in het register Certified Compliance Professional.

Het DSI heeft verschillende opleidingen geaccrediteerd voor het DSI Register Compliance Professional. Onze Leergang Compliance Professional is één van de geaccrediteerde opleidingen. De Leergang Compliance Officer is niet geaccrediteerd.

De opleiding is één van de vereisten voor de registratie. Op de website van DSI zijn alle actuele registratievereisten weergegeven.

Uw certificaten van de Leergang Compliance Officer of de Leergang Compliance Professional zijn vijf jaar geldig. Zijn uw certificaten ouder dan vijf jaar? Maar wilt u toch in aanmerking komen voor het diploma? In dat geval zal u de examenonderdelen die verlopen zijn opnieuw moeten afleggen.

Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te kunnen zijn. Mocht er toch iets mis gaan, dan horen we dat graag van u. Ook dan kunt u daarvoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij het Nederlands  Compliance Instituut of met Diane Wielenga. Uw melding zal vertrouwelijk behandeld worden.

Wij streven ernaar om binnen één werkweek  inhoudelijk op uw klacht te reageren. Mocht het langer duren, dan informeren we u hier zo spoedig mogelijk over.

Geschillencommissie

Indien u als deelnemer van één van onze opleidingen niet tevreden bent met de geboden oplossing voor uw klacht, kunt u terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie wordt gevormd door mevrouw mr. Emilie ter Pelkwijk-Veltink. Een geschil kan per e-mail worden voorgelegd via Pelkwijkgrou@gmail.com. De geschillencommissie is bevoegd om te bemiddelen in het geschil om zodoende te komen tot een passende oplossing. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Uw melding bij de geschillencommissie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Bewaartermijn

Voor de meldingen die binnenkomen bij het Nederlands Compliance Instituut of de geschillencommissie is de wettelijke bewaartermijn van 2 jaar van toepassing.

COVID-19

Kijk hier voor meer informatie over de maatregelen die wij nemen met betrekking tot het Coronavirus.

Op het gebied van AVG zitten hier veel haken en ogen aan, daarnaast is interactie zeer beperkt mogelijk wanneer een deel van de deelnemers online en een andere deel offline een lesmodule volgt. Aangezien interactie en werken in groepjes een groot onderdeel van onze opleidingen vormt, is een hybride lesdag op dit moment geen mogelijkheid.

Naast de kosten voor de opleiding, zijn er voor de Leergang Compliance ook kosten in rekening gebracht voor het hotelarrangement. Voor de modules die online gegeven worden, zal een verrekening plaatsvinden op basis van de meerdaagse modules die van fysiek naar online verplaatst worden.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Send this to a friend