< p>

Twijfel of uitbestedingsbeleid verzekeraars de toets der kritiek kan doorstaan

15 augustus 2017

Het is de vraag of volmachtverlenende verzekeraars voldoen aan alle oude en nieuwe (Europese) regels die gelden voor uitbesteding. Onderzoeker mr. dr. Cees de Jong spreekt die twijfel uit in een artikel in het tijdschrift Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk (TAV). Toezichthouder De Nederlandsche Bank onderzoekt op dit moment of en hoe verzekeraars de uitbesteding kwalitatief hebben geborgd. Daaronder valt ook uitbesteding in de vorm van volmachtverlening.

In het artikel gaat De Jong, verbonden aan het Amsterdam Center for Insurance Studies (ACIS), uitvoerig in op alle wetgeving waaraan Nederlandse volmachtgevers moeten voldoen. De Jong: “Het komt er in het kort op neer dat volmachtverlening een vorm van uitbesteding is, het sec hebben van een grote assurantieportefeuille geeft onvoldoende legitimiteit aan volmachtverlening. Dit moet passen binnen het uitbestedingsbeleid van de verzekeraar. Deze moet van tijd tot tijd controleren of de uitbesteding nog aan de regels voldoet.”

Geen activiteitenverbod
Verzekeraars (en gevolmachtigd agenten) hebben daarbij te maken met zowel Nederlandse als nu ook Europese wetgeving. Zo mag een verzekeraar op grond van de Wft pas overgaan tot het verlenen van een volmacht als hij zich er van vergewist heeft dat de gevolmachtigd agent beschikt over een Wft-vergunning en hem geen activiteitenverbod is opgelegd. Daarnaast mogen er geen activiteiten worden uitbesteed als de uitbesteding een adequaat toezicht door DNB of de AFM in de weg staat.

Toegang tot relevante gegevens
De meeste verzekeraars hebben daarnaast nadrukkelijk te maken met de in de Wft opgenomen  verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn Solvabiliteit II (Solvency II). Uitgangspunten voor het toezicht op uitbesteding zijn daarbij onder meer de ‘essentiële’ toegang van de toezichthouder tot alle relevante gegevens die in het bezit zijn van de uitvoerder van de uitbestede werkzaamheden, het recht van de verzekeraar om bij deze uitvoerder controles uit te voeren en het telkens vooraf informeren van de toezichthouder wanneer kritieke of belangrijke functies of activiteiten worden uitbesteed.

Prudentiële eisen
Voor kleine verzekeraars, die niet in het raamwerk van Solvency II vallen, blijven de prudentiële eisen voor uitbesteding leidend. Deze staan in het Besluit prudentiële regels Wft, dus niet in de Wft zelf. Zo moet zo’n kleinere verzekeraar de uitbesteding van werkzaamheden aan een gevolmachtigd agent schriftelijk vastleggen waarbij zo’n overeenkomst aan vijf vereisten moet voldoen, variërend van afspraken hoe onderling informatie wordt uitgewisseld en aan de toezichthouders beschikbaar wordt gesteld tot aan de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd en hoe de verzekeraar heeft geborgd dat werkzaamheden daarna opnieuw door hemzelf worden uitgevoerd.

Richtlijn Verzekeringsdistributie
“Het is maar helemaal de vraag in hoeverre volmachtverzekeraars op dit moment tot in detail de geldende regels toepassen”, stelt De Jong. “DNB is niet voor niets bezig met een uitvraag onder verzekeraars.” Hij wijst er ook op, dat de Nederlandse wetgeving de gevolmachtigd agent kent en de nieuwe richtlijn Verzekeringsdistributie die sinds vorig jaar een feit is en eind februari moet zijn verwerkt in de Nederlandse wetgeving, niet. “De gevolmachtigd agent is in de Wft terechtgekomen als gevolg van het overnemen van de Wabb-bepalingen”, licht De Jong toe. “Deze vestigingsregeling regelde hoofdzakelijk de onderlinge verhouding tussen verzekeraars, tussenpersonen en gevolmachtigd agenten, terwijl het in de Wft en de richtlijn Verzekeringsdistributie draait om consumentenbescherming.”

Handhavingsmaatregelen DNB en AFM
Het niet voldoen aan de uitbestedingsregels is echter geen optie stelt De Jong die wijst op de stevige handhavingsmaatregelen die DNB en AFM kunnen nemen. Zo kan er een boete van € 10.000 worden opgelegd als er geen schriftelijke uitbestedingsovereenkomst is en een boete tot liefst € 5 miljoen als er sprake is van verboden uitbesteding waarop de toezichthouders onvoldoende zicht hebben. “Er is volgens mij nog voldoende werk aan de winkel voor de verschillende complianceafdelingen.”

Bron: amweb

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend