< p>

Tuchtrechtelijke maatregel in ABN Amro handtekeningen dossier

28 augustus 2018

Op 17 augustus heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in het dossier met betrekking tot het vervalsen en/of kopiëren van handtekeningen onder hersteladviezen hypotheken. De Tuchtcommissie heeft geoordeeld dat de bankierseed is overtreden en dat daarmee het publieke vertrouwen in de bancaire sector is geschaad. De commissie heeft in deze uitspraak ook een algemene lijn uitgezet voor de overige, gelijkluidende, klachten:

‘’Bijzondere omstandigheden daargelaten, acht de Tuchtcommissie in deze gevallen de volgende maatregel passend:

  • Één slotverklaring: een beroepsverbod van twee weken;
  • Twee tot vijf slotverklaringen: een beroepsverbod van vier weken;
  • Zes of meer slotverklaringen: een beroepsverbod van zes weken.

Achtergrond
Op 29 juni 2017 is namens ABN Amro een melding gedaan bij de Stichting Tuchtrecht Banken. De melding heeft betrekking op het vervalsen of kopiëren van handtekeningen van klanten onder een hersteladvies in één of meer hyportheekdossiers. Hoewel het in deze uitspraak om een klacht tegen een enkele adviseur gaat is deze zaak van belang voor alle 114 adviseurs tegen wie ABN Amro een klacht heeft ingediend. In totaal gaat het om circa 700 adviezen waaronder een adviseur de handtekening, zonder medeweten van de klant, heeft gekopieerd.

In de uitspraak van de Tuchtcommissie wordt naar voren gebracht dat de aanleiding voor de hersteladviezen een dossiercontrole is geweest waarbij is geconstateerd dat het advies niet juist of niet volledig was. Hierbij is gevraagd een hersteladvies op te stellen om de onjuistheden te repareren. Conform intern beleid moeten deze adviezen door de klant ondertekend worden. In een aantal gevallen ging het om oudere adviezen waarbij de klant reeds was verhuisd. In deze zaak wordt aangebracht dat de adviseur oordeelde dat hij de klant niet lastig wilde vallen omdat de wijziging geen voor- of nadelen voor de klant had en hij, in de gedachte van Klantbelang Centraal en uit schaamte en schroom, de klant liever niet lastig wilde vallen.

Daarnaast is naar voren gebracht dat er een interne cultuur binnen de bank heerste waarbij de hersteladviezen binnen een bepaalde tijd verwerkt moesten worden en waarbij de kwantiteit een belangrijke prestatie indicator was. Daarnaast voelde men werkdruk en tegenwerking vanuit ketenpartners en senior management om verandering teweeg te brengen. Bovendien was de adviessoftware van onvoldoende kwaliteit om een advies in één keer goed op te kunnen leveren.

Feitelijk is vastgesteld dat de adviseur geen financieel voordeel heeft behaald uit zijn werkwijze. Mogelijk haalde hij wel voordeel uit zijn positie op de prestatieoverzichten. Tevens is vastgesteld dat de klant in geen van de dossiers, betrekking hebbende op deze situatie, nadeel heeft geleden.

De Tuchtcommissie oordeelt dat zij, gekeken naar de overtreding, een beroepsverbod van drie maanden in beginsel redelijk acht. Echter door de hiervoor beschreven interne omstandigheden die hebben bijgedragen aan de overtreding, matigt zij haar maatregel.


Lees meer van het thema zorgplicht en klantbelang centraal.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Wettelijke verankering tuchtrecht verzekeraars

Wettelijke verankering tuchtrecht verzekeraars

Er ligt een wetsvoorstel ter consultatie voor, waarin het tuchtrecht van verzekeraars in de wet wordt verankerd. Tuchtrecht dient om te beoordelen of de voor een groep geldende gedragsnormen worden nageleefd. Het is vaak een middel dat door een groep zelf wordt ingesteld en wordt voorgezeten door professionals.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend