< p>

Tuchtrecht van toepassing in bancaire sector

01 april 2015

Het tuchtrecht wat moet zorgen voor de handhaving van de bankierseed is vanaf woensdag 1 april 2015 in werking. Wanneer gedragsregels geschonden worden kan iedereen hiervan online melding maken. De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken zal deze meldingen in behandeling nemen en eventueel voorleggen aan een onafhankelijke tuchtcommissie.

Uiterlijk vóór 1 april 2016 moeten onder andere alle bankmedewerkers wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, de eed of belofte afleggen. Naast het afleggen van deze eed/belofte moet de bank ervoor zorgen dat er een tuchtrechterlijke regeling is, die de integriteits- en zorgvuldigheidsnormen die voortvloeien uit artikel 3:10 en 3:17 waarborgt. Vervolgens moet de bank ervoor zorgen dat alle medewerkers die de eed of belofte hebben afgelegd, het tuchtrecht aanvaarden. Daarna vallen deze medewerkers onder het tuchtrecht.

Wanneer de tuchtcommissie overgaat tot het opleggen van sancties kan dit leiden tot een berisping, een boete, een verplichte cursus/opleiding of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal drie jaar. Ook zal de medewerker tijdelijk worden opgenomen in een uitsprakenregister.

De Stichting Tuchtrecht Banken wordt ondersteund door DSI. De algemeen directeur van DSI treedt dan ook formeel op als aanklager. Voorzitter en penningmeester van de stichting is Nicolet Jager. Dirk Schoenmaker vervuld de rol van secretaris. Er wordt nog een derde bestuurslid gezocht.

Bron: NVB

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend