< p>

NVB presenteert definitief pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ na brede consultatie in de samenleving

13 november 2014

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken presenteerde 14 oktober 2014 een pakket‘Toekomstgericht Bankieren’. Hierin geven de gezamenlijke banken aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren.

Het pakket bestaat uit drie onderdelen.

  1. Een maatschappelijk statuut (waarin de rol van banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven).
  2. Een nieuwe Code Banken (die goed bestuur binnen iedere bank borgt en waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering zijn vastgelegd. Ook de principes over goed risicobeleid en de inrichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen zijn hierin opgenomen).
  3. Gedragsregels voor individuele medewerkers (waar zij voor staan en waarop zij aanspreekbaar zijn).

De gedragsregels vloeien voort uit de bankierseed of -belofte die voor alle medewerkers van banken wordt ingevoerd, gekoppeld aan tuchtrecht.

Met deze drie onderdelen wil de sector werken aan herstel van vertrouwen dat de samenleving in banken stelt.
Tegelijkertijd met het definitief vaststellen van het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ wordt een nieuwe onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken geïnstalleerd onder leiding van Inge Brakman.

Samenvatting verwerking consultatiereacties
De NVB heeft een document opgesteld waarin alle reacties worden behandeld. In enkele gevallen leidt dit tot aanpassing van de stukken. Belangrijke toevoegingen hierin zijn de aandacht voor duurzaamheid en de nadrukkelijke uitnodiging aan medewerkers van banken om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

Banken willen naar vermogen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het streven is dat bankmedewerkers elkaar aanspreken op de naleving van gedragsregels. In de stukken zal nog duidelijker worden gemaakt dat het klantbelang steeds centraal staat en dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Waar nodig zullen banken meer inzicht bieden in hoe bijvoorbeeld tarieven zijn opgebouwd.

Ook suggesties die niet direct tot verandering van de conceptstukken leiden, zijn in het document van een verantwoording voorzien. De NVB is zich ervan bewust dat – hoewel ook in de ogen van het publiek er positieve veranderingen zijn doorgevoerd bij banken – verdere verbetering nodig is.

Bron: NVB

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend