Overgangsregeling Autoriteit Persoonsgegevens

13 februari 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert een overgangsregeling voor de afhandeling van verzoeken om een voorafgaand onderzoek, en voor het goedkeuren van nieuwe gedragscodes. Dit is in het belang vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Onder de Wbp is voor bepaalde soorten verwerkingen een voorafgaand onderzoek door de AP vereist. Daarentegen kent de AVG geen voorafgaand onderzoek. Wel zijn organisaties verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Wanneer sprake is van een hoog risico, zal de verwerking eerst moeten worden voorgelegd aan de AP.

Branches en sectoren kunnen een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze omgaat met persoonsgegevens. Zij kunnen er ook voor kiezen om aan te sluiten bij een goedgekeurde gedragscode. De AP kan op verzoek advies uitbrengen over of de ontwerp-gedragscode overeenkomt met de AVG.

De meldplicht verwerking persoonsgegevens vervalt in de AVG. Echter blijft deze melding geldenvoor gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden gevraagd.

De overgangsregeling vindt u op de website van de AP.

Bron: AP

Gerelateerde informatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

Deze module besteedt aandacht aan integriteit en ethiek en het managen hiervan.

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend