Overgangsregeling Autoriteit Persoonsgegevens

13 februari 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert een overgangsregeling voor de afhandeling van verzoeken om een voorafgaand onderzoek, en voor het goedkeuren van nieuwe gedragscodes. Dit is in het belang vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Onder de Wbp is voor bepaalde soorten verwerkingen een voorafgaand onderzoek door de AP vereist. Daarentegen kent de AVG geen voorafgaand onderzoek. Wel zijn organisaties verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Wanneer sprake is van een hoog risico, zal de verwerking eerst moeten worden voorgelegd aan de AP.

Branches en sectoren kunnen een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze omgaat met persoonsgegevens. Zij kunnen er ook voor kiezen om aan te sluiten bij een goedgekeurde gedragscode. De AP kan op verzoek advies uitbrengen over of de ontwerp-gedragscode overeenkomt met de AVG.

De meldplicht verwerking persoonsgegevens vervalt in de AVG. Echter blijft deze melding geldenvoor gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden gevraagd.

De overgangsregeling vindt u op de website van de AP.

Bron: AP

Gerelateerde informatie

Opleiding Privacy Officer

Opleiding Privacy Officer

In twee dagen krijgt u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en inzicht in de meest actuele
ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

DNB pakt illegale trustkantoren aan

DNB pakt illegale trustkantoren aan

DNB ontvangt regelmatig signalen van illegale trustdienstverlening. Deze meldingen zijn gemaakt door vergunning houdende trustkantoren over andere kantoren die zonder vergunning van DNB trustdiensten verlenen. Het feit dat de melding door een vergunning houdende trustkantoor wordt gemaakt, weegt voor DNB zwaar mee.

Leergang Compliance Officer 2018

Leergang Compliance Officer 2018

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend