Overgangsregeling Autoriteit Persoonsgegevens

13 februari 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert een overgangsregeling voor de afhandeling van verzoeken om een voorafgaand onderzoek, en voor het goedkeuren van nieuwe gedragscodes. Dit is in het belang vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Onder de Wbp is voor bepaalde soorten verwerkingen een voorafgaand onderzoek door de AP vereist. Daarentegen kent de AVG geen voorafgaand onderzoek. Wel zijn organisaties verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Wanneer sprake is van een hoog risico, zal de verwerking eerst moeten worden voorgelegd aan de AP.

Branches en sectoren kunnen een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze omgaat met persoonsgegevens. Zij kunnen er ook voor kiezen om aan te sluiten bij een goedgekeurde gedragscode. De AP kan op verzoek advies uitbrengen over of de ontwerp-gedragscode overeenkomt met de AVG.

De meldplicht verwerking persoonsgegevens vervalt in de AVG. Echter blijft deze melding geldenvoor gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden gevraagd.

De overgangsregeling vindt u op de website van de AP.

Bron: AP

Gerelateerde informatie

Het effect van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op klokkenluiders

Het effect van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op klokkenluiders

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei zijn de meeste bedrijven met activiteiten of belangen binnen de EU onderworpen aan de nieuwe vereisten voor gegevensverwerking. Welk effect zal de AVG hebben op klokkenluiders en het meldproces?

Leergang Compliance Professional 2018

Leergang Compliance Professional 2018

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend