< p>

Nationale Compliance Award

Sinds 2004 kennen wij  jaarlijks de Nationale Compliance Award ingesteld met het doel de ontwikkelingen in het vakgebied te stimuleren, de compliancefunctie verder te professionaliseren en integriteit binnen organisaties te versterken.

De stemronde voor de Nationale Compliance Award 2018 is gesloten.

Genomineerden

Hieronder vindt u de genomineerden en de motivatie. De winnaar wordt bekend gemaakt op 14 februari 2019 tijdens ons ‘Feestje van Compliance’.

Compliance Officer ABN Amro, Senior expert Compliance Development

“Maarten is als onderwijskundige actief in het vakgebied dat draait om de vraag hoe we mensen ertoe kunnen bewegen de juiste dingen te doen. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn bijdrage aan het VCO Symposium van 4 oktober 2018 zijn gehoor geïnspireerd met in het midden van de zaal een…broccoli. Hiermee gaf Maarten aan, dat je wat hem betreft het verhaal over het waarom van compliance moet omdraaien. Niet eerst beginnen met allerlei kleine nitty gritty regeltjes, maar beginnen met de stam van het verhaal. Het gaat om het waarom, de basis. Pas als je dat goed verwoordt kun je via de takken naar de uiteinden van de broccoli: de consequenties van eerdere keuzes en uitgangspunten. Ook heeft Maarten aan de hand van de fameuze Steen van Rosetta een eigen verhaal ontwikkeld over de benadering van compliance en integriteit. Naast het zijn van professional en het werken volgens de regels is er nog een derde taal: die van het goede doen. Juist de vertaling van deze maatschappelijke verwachtingen naar de praktijk op de werkvloer is wat er volgens Maarten nog mist. Iets dus tussen werken volgens de regels en het zijn van een professional in: een soort derde kracht die alles in balans houdt. Maarten brengt dit alles op een zeer inspirerende wijze over en is bezig dit aan het papier toe te vertrouwen in de vorm van een boek. In presentaties komt hij heel natuurlijk en benaderbaar over en kan tegelijkertijd ook flink prikkelen in de dialoog die hij met je aangaat. Ik ben persoonlijk van mening dat Maarten, mede ook vanwege zijn regelmatige posts op social media zoals LinkedIn (met eigen illustraties!), een goede inspirerende winnaar zou zijn van de Compliance Award 2018.”

Partner bij KPMG Integrity en Professor Business Ethics bij RSM Erasmus University

“Muel Kaptein is een begrip. Zowel in de financiële sector en daarbuiten is hij bekend vanwege zijn werk op het gebied van integriteit. Het is eigenlijk verwonderlijk dat hij nog niet eerder genomineerd is geweest voor de compliance award. Muel is sinds 1991 als organisatieadviseur en -auditor actief op het gebied van bedrijfsethiek, integriteit en compliance. Zo was hij in 1996 medeoprichter van KPMG Integrity en in 1999 van KPMG Sustainability. In zijn huidige functie als partner bij KPMG is hij samen met een multidisciplinair team van adviseurs en auditors werkzaam op het gebied van soft controls, cultuur en integriteit. Muel heeft veel klanten geholpen op het gebied van crisisbeheersing en herstel van vertrouwen. Het door hem ontwikkelde cultuurmodel wordt binnen veel organisaties in het binnen- en buitenland toegepast. Hij heeft ook talrijke instrumenten (mede) ontwikkeld, zoals het dilemma-spel Open Kaart, de KPMG Dilemma App en de Integriteitthermometer. Sinds 1991 is hij eveneens werkzaam aan de RSM Erasmus University, waar hij doceert op het gebied van leiderschap, duurzaamheid en governance. Het is zijn overtuiging dat ethisch gedrag organisaties beter maakt. Ik zou dit willen duiden als dat hij baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van compliance en integriteit. Hij helpt overigens niet alleen zijn eigen klanten met het versterken van integriteit, maar publiceert ook veel, en stelt dit gratis ter beschikking via internet. Het boek ‘Cartoons Book about Ethics at Work’ is daar een mooi voorbeeld van. Overigens is het goed om te melden dat Muel hier vernieuwend te werk is gegaan, omdat hij zijn vakgebied heeft ‘vormgegeven in cartoon’. Daarnaast deelt hij ook veel kennis via Linked in en Twitter. En hij publiceert veel. Veel compliance officers gebruiken zijn boek ‘Waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen’. Dit is een praktisch geschreven boek waardoor compliance officers en bestuurders handvatten aangereikt krijgen om met soft controls te werken. Ook de klassieker ‘De integere manager’  uit 2002 verdient nog een vermelding.

Manager Compliance en Psycholoog, Head of Conduct & Ethics bij Group Compliance ABN AMRO Bank N.V.

“Wies heeft in de afgelopen 5 jaar op zeer inspirerende wijze en op basis van gedegen onderzoek en methodologie een verandering van koers binnen de bank weten te bewerkstelligen van voornamelijk gericht op targets en winstgeving naar besluitvoering op basis van het morele kompas.

Hieronder is een uitgebreidere beschrijving opgenomen van haar werkwijze en prestaties. Bijgevoegd vindt u een presentatie over de aanpak en werkwijze van Wies en haar team en een artikel over Wies dat recent is gepubliceerd in de DCO.

Er is baanbrekend werk verricht op het terrein van compliance en integriteit;
In de afgelopen vijf jaar is vanuit niets bij ABN AMRO een complete aanpak van sturen op gedrag, inzichtelijk maken en meten van gedragsrisico’s en zelf voorspellen van gedragsrisico’s opgezet. Vanuit een nieuwe visie, met wetenschappelijk gevalideerde aanpak, data-driven en feitelijke rapportages. Tegelijk kun je niet sturen op alle gedrag, medewerkers blijven verantwoordelijk voor hun eigen keuzes. Ook daar helpt onze vernieuwende aanpak hen bij met morele bewustwording en instrumenten voor morele oordeelsvorming.
De afgelopen jaren is Wies er met haar team in geslaagd de wetenschappelijke theorie te vertalen naar praktische oplossingen met impact en aantoonbaar/meetbaar effect binnen de bank.
Dit is vernieuwend omdat signalen van de formele (governance) structuur en informele (gedrag/cultuur) op 1 lijn worden gekregen dan wel wordt gemeten waar deze uit elkaar lopen. De bank wil hiermee uitdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en door het juiste gedrag te laten zien wil zij future proof blijven. Dat vraagt inzicht in daar waar dat niet zo is, want daar ontstaan de gedragsrisico’s, Dus heeft Wies met haar team de afgelopen jaren het volgende vernieuwende werk neergezet:
·        Pro-actief (voorspellend) onderzoek: waar zitten de gedragsrisico’s
·        Reactief (grondoorzaken) onderzoek: waarom maakten goede medewerkers verkeerde keuzes
·        Continu: vanuit risk management framework
Zo wordt op basis van gedegen onderzoek met behavioral analytics en data analytics de organisatie verbeterd, daar waar het nodig is.
Maar hoe slecht de organisatie ook is in het geven van de juiste signalen, dat ontslaat geen medewerker van varen op het eigen morele kompas. Dus help je met morele bewustwording (wat zijn dilemma’s, hoe herken je ze: moral awareness) en hoe kun je moreel goed besluiten nemen (moral judgement):
·        dilemmabespreking: ethische commissie, ethiek/conduct cafés, begeleiden dilemmadialogen op maat voor teams, op thema’s of op onderwerpen, awareness initiatieven voor moral awareness
·        toolkits voor morele oordeelsvorming, ethisch stappenplan, ethische toets, morele toetsingskaders, moral  positioning etc. voor moral judgement
·        Code of conduct: de ondergrens is duidelijk, maar ook het grijze gebied helder. Daar waar het grijs is is dialoog nodig.
·        speak up: dialoog is lastig, dus daar moet je actief aandacht aan besteden en veilige ruimte voor creëren

Toont een grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking;

Werkt zoveel mogelijk in multidisciplinaire teams met Operational Risk, HR en Group Audit om de kennis over sturen op gedrag en integere organisatievoering zoveel mogelijk te verspreiden binnen de bank.
Coacht junior medewerkers binnen buiten de bank, neemt deel aan cross monitoring program.
Zoekt ook de samenwerking op met een netwerk aan professionals buiten de bank die binnen dit kennisgebied actief zijn (zowel de financiële als corporate sector). Ik ken Wies door haar bereidheid ook op bijeenkomsten te spreken over de kwetsbaarheden te spreken die bloot worden gelegd door dit werk binnen een organisatie en daarmee anderen uit te nodigen hier met en van elkaar van te leren.

Is actief betrokken bij kennisoverdracht;

Binnen de bank:
·        Initieert en spreekt regelmatig op interne platvormen;
·        Werkt zoveel mogelijk in multidisciplinaire teams met Operational Risk, HR en Group Audit om de kennis over sturen op gedrag en integere organisatie voering zoveel mogelijk te verspreiden binnen de bank.
Buiten de bank:
·        Spreekt regelmatig op congressen, ronde tafels, kennistafels en vakbijeenkomsten voor compliance officers of gedragskundigen.
·        Deelt actief kennis met toezichthouders en kennisinstituten, geeft gastcolleges bij vakopleidingen of op universiteiten.
·        Initieert en neemt deel aan netwerkbijeenkomsten voor hoofden compliance met een focus op integriteit, ethiek en gedrag
·        Coacht en deelt kennis over gedrag, ethiek en integriteit aan jonge compliance officers buiten de bank
·        Neemt deel aan diverse interbancaire werkgroepen. Waaronder bij de NVB.

Heeft innoverende ideeën
;
Wies heeft ‘from scratch’ een complete visie opgezet en daar bankbreed de handen voor op elkaar gekregen. Dat heeft stevige impact op de organisatie gehad en heeft wezenlijk verschil gemaakt. Het woord ‘conduct’, conduct risk zit hiermee bij het management goed op het netvlies. Dit is grotendeels te danken aan de wijze waarop Wies de wetenschappelijke theorie heeft weten te vertalen naar praktische oplossingen met impact.

Publiceert regelmatig op het terrein van compliance en integriteit

Schrijft artikelen (DCO) , zorgt voor transparantie door geleerde lessen bij de bank publiek te delen (FD) en deel actief kennis in vakbladen (DCO) en deelt actief relevante artikelen/stimuleert dialoog op LinkedIn.”

Procedure

Het Nederlands Compliance Instituut zorgt ervoor dat een onafhankelijke procedure wordt gewaarborgd. Hierom zal het proces als volgt verlopen:

 1. Nomineren kan vanaf de dag van de uitreiking van de Nationale Compliance Award van het afgelopen jaar.
 2. Tot een vooraf bepaalde datum worden nominaties meegenomen in het proces.
 3. Alle nominaties zullen aan de notaris worden voorgelegd en worden gecontroleerd op de minimumvereisten.
 4. Vervolgens worden de genomineerden op de hoogte gesteld en gevraagd of zij bezwaar hebben tegen de nominatie.
 5. Via verschillende media worden verwezen naar de mogelijkheid om te stemmen op één van de genomineerden.
 6. De uitkomst hiervan zal meetellen in het besluit van de jury. Het Publiek heeft één stem in de jury.
 7. De jury moet met een meerderheid van stemmen de winnaar kiezen.
 8. De uitreiking vindt plaats tijdens de Relatiedag van het Nederlands Compliance Instituut

Het Nederlands Compliance Instituut heeft geen invloed op wie genomineerd is dan wel wie de winnaar wordt van de Compliance Award. Het instituut heeft slechts een faciliterende rol in de awardverkiezing.

De jury 

De jury bestaat uit:

 1. Eén van de winnaars van de Nationale Compliance Award: VCO Kennistafel Gedrag & Cultuur
 2. Bestuurslid van de Vereniging van Compliance Officers: Frans Demmers
 3. Bestuurslid van de Vereniging voor Compliance in de Zorg: Yvonne van Maasdam
 4. Een financieel journalist: Rob de Lange, Het Financieele Dagblad
 5. Het publiek

Het Nederlands Compliance Instituut zal optreden als niet stemmend secretaris.

De jury zal aan de hand van de criteria de nominaties beoordelen en de uiteindelijke winnaar kiezen. Deze criteria zijn:

 • Er is baanbrekend werk verricht op het terrein van compliance en integriteit;
 • Toont een grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking;
 • Is actief betrokken bij kennisoverdracht;
 • Heeft innoverende ideeën;
 • Publiceert regelmatig op het terrein van compliance en integriteit.

NB: prestaties van genomineerden hoeven niet te zijn voorgevallen in het jaar voor uitreiking van de award.

De jury zal na de uitreiking de onderbouwing van haar keuze bekend maken.

Notaris

Notaris mr. J. Wolterink  ziet toe op het juiste verloop van het proces, maar zal zich niet inhoudelijk bezighouden met de criteria aan de hand waarvan een winnaar wordt gekozen.

De Nationale Compliance Award 

De Nationale Compliance Award is een bronzen sculptuur op een sokkel van hardsteen en gemaakt door de beeldhouwer en schilder Jos Gielen, in opdracht van het Nederlands Compliance Instituut. De sculptuur symboliseert enerzijds de samenwerking die noodzakelijk is om tot een optimale compliance in een organisatie te komen en anderzijds de bescherming van medewerkers en bestuurders tegen de gevolgen van compliancerisico’s.

Stichting KiKa

Aan de toekenning van de Nationale Compliance Award is een geldprijs verbonden die ten goede zal komen van de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). De geldprijs is een bedrag van € 500,-.

Send this to a friend