Wet bescherming klokkenluiders wordt vereenvoudigd