< p>

Nationale Compliance Award

Jaarlijks kennen wij de Nationale Compliance Award toe aan de persoon of de instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van de compliancefunctie in het bijzonder.

Wij hebben de Nationale Compliance Award in 2004 ingesteld met het doel de ontwikkelingen in het vakgebied te stimuleren, de compliancefunctie verder te professionaliseren en integriteit binnen organisaties te versterken.

Nationale Compliance Award 2021

De nominaties voor de Nationale Compliance Award 2021 zijn bekend. De stemronde is gesloten. De jury gaat binnenkort in beraad en daarna zal de winnaar de Nationale Compliance Award 2021 bekend worden gemaakt.

Lees hieronder meer over de genomineerden en de motivatie van de aandrager. Het Nederlands Compliance Instituut heeft geen invloed op wie genomineerd is dan wel wie de winnaar wordt van de Compliance Award. Het instituut heeft slechts een faciliterende rol in de award verkiezing. 

Genomineerden en de motivatie van de aandrager

Diederik Gommers is sinds de start van de Coronacrisis een boegbeeld van rust en redelijkheid in de discussie. Hij draagt een cultuur van inclusiviteit, verantwoordelijkheid en openheid uit. Door zijn publicaties deelt hij zijn kennis met de maatschappij en door deze publicaties op allerlei media te delen, krijgt iedereen de kans zijn berichten te lezen. Door zijn taalgebruik en benadering is zijn boodschap goed te begrijpen en Diederik Gommers staat open voor iedereen. Toen Famke Louise zich uitsprak in de ‘Ik doe niet meer mee’- beweging, werd ze door veel mensen negatief benaderd. Diederik Gommers reageerde door aan te geven graag naar haar te luisteren en zijn kennis met haar te delen. Alhoewel de polarisatie in de maatschappij op dit moment niet meer te ontkennen is, heeft Diederik Gommers er aan bijgedragen dat de maatschappij zich voor elkaar openstelt.

Diederik Gommers is een arts die in deze drukke periode is opgestaan en zich duidelijk heeft uitgesproken voor waarden in onze maatschappij. Hij signaleerde discussies en heeft alles in het werk gesteld om het gesprek gaande te houden. Door zijn ervaringen en kennis te delen, zorgt hij ervoor dat iedereen over de juiste kennis kán beschikken. Zijn nadruk op het luisteren naar elkaar, elkaar serieus nemen en het delen van kennis heeft ervoor gezorgd dat iedereen kan meedoen in de cultuur van inclusiviteit, verantwoordelijkheid en openheid.

Wij kunnen als compliance officer een voorbeeld nemen aan zijn manier van communiceren en betrekken, om bij onze eigen organisaties een zelfde cultuur te bevorderen. 

De Hogeschool Rotterdam heeft een onderzoek gedaan en is tot een toolkit gekomen met soft controls, gericht op het MKB. De meeste toolkits en adviezen op het vlak van soft controls zijn gericht op grote ondernemingen. Maar ook voor het MKB zijn soft controls belangrijk. De Hogeschool Rotterdam heeft samen met de Hogeschool Amsterdam een onderzoek gedaan naar gebruik en toepassing van soft controls bij het MKB.

Uit onderzoek is gebleken welke zaken het meest bijdragen aan bijvoorbeeld de motivatie, loyaliteit, ethiek & integriteit, inspiratie en waarden en normen van medewerkers.  Naar aanleiding hiervan is de Soft Control scan ontwikkeld waarbij een organisatie kan meten in hoeverre zij ‘in soft control’ is en waar mogelijkheden liggen tot verbetering. De scan richt zich op vijf dimensies: vertrouwen, ethisch handelen & integriteit, betrokkenheid, motivatie en zelfsturend handelen. Diezelfde vijf dimensies vinden we terug in de Soft Control toolkit, waar tips en adviezen worden gegeven hoe soft controls toegepast kunnen worden.

De Hogeschool heeft goed opgemerkt dat hier een kans ligt, namelijk het MKB helpen om meer te doen met soft controls. Door het gebruik van de scan kan een ondernemer kijken waar kansen liggen en door de toolkit krijgt hij of zij ook concrete handvatten waarmee zij aan de slag kunnen.

Door het vrij publiceren van de scan en de toolkit, worden ondernemers in staat gesteld zelf aan de slag te gaan met soft controls. Een dergelijke laagdrempelige manier, maakt het werken met soft controls voor veel meer organisaties makkelijk en toegankelijk. 

“ICC The world business organization, opgericht in 1919, is de grootste ondernemersorganisatie ter wereld met leden in 130 landen en kantoren in 90 landen. De Nederlandse afdeling, ICC Nederland, is een private vereniging waar internationaal opererende bedrijven lid van zijn. ICC zet zich in voor een goed klimaat voor internationaal zaken doen, eerlijke concurrentie en een internationaal gelijk speelveld.

Vaste gesprekspartners zijn intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties en haar satellietorganisaties, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Werelddouaneorganisatie, enzovoorts. Ook is ICC vaste gesprekspartner van de G8 en de G20. ICC Nederland is initiatiefnemer van de Week van de Integriteit. De Week van de Integriteit is het jaarlijkse multi-stakeholder initiatief dat tot doel heeft om kennisuitwisseling te stimuleren en het debat over integriteit te bevorderen. Tal van partners uit het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en onderwijs- en maatschappelijke instellingen organiseren hun eigen activiteiten gedurende de Week van de Integriteit. Het hele jaar door vinden kennisbijeenkomsten plaats. Een integere samenleving is een verantwoordelijk van ons allemaal. De Week vindt plaats van 1 t/m 9 december, in aanloop naar de VN Anti-corruptie dag.

Het doel van de Week van de Integriteit is om de aandacht te vestigen op het belang van integriteit. Op de werkvloer en in de bestuurskamer, bij alle typen organisaties. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat hebben bedrijven te doen, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als zij internationaal zakendoen?

Organisaties die partner zijn van de Week van de Integriteit worden lid van een multi-stakeholdernetwerk. Er worden heel het jaar door bijeenkomsten georganiseerd die dieper ingaan op thema’s als integriteit, codes of conduct en compliance. Voor de partners zijn de bijeenkomsten een uitgelezen mogelijkheid voor partners om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

ICC Nederland heeft niet alleen het initiatief genomen, ICC Nederland organiseert deze jaarlijkse week ook echt. De Stichting Week van de Integriteit is verantwoordelijk voor de organisatie van de Week van de Integriteit. Doel van de Stichting is om in te zetten op het bevorderen van zakelijke integriteit in de breedste zin, zowel in Nederland als in het buitenland. De Raad van Toezicht van de Stichting houdt toezicht op het beleid.

Een dergelijk goed initiatief om de waarde van integriteit op deze manier effectief onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse bedrijfsleven verdient zonder twijfel waardering. Zeker ook als we kijken naar het aantal partners dat vrijwillig (!) is aangehaakt hierop is dit echt uniek te noemen in mijn ogen. Hoe vaak bereiken goedbedoelde berichten en initiatieven alleen de eigen parochie? Juist door het betrekken van een zo brede schare aan ondernemingen maakt dat het thema integriteit meer brede aandacht krijgt en in de belangstelling komt te staan. Jaarlijks wordt ook een vrij te downloaden boek gepubliceerd waarin aan de hand van interviews het belang van integriteit aan de orde wordt gesteld. Dit kan niet anders dan een positieve invloed hebben op de integriteit, compliance en vertrouwen in Nederland in de brede zin van het woord.

Op basis van de goede ervaringen in Nederland wordt deze Week van de Integriteit zelfs gekopieerd door ICC-afdelingen in andere landen, bijvoorbeeld Albanië. Zo geeft een Nederlandse organisatie ook in internationaal opzicht het voorbeeld op het gebied van integriteitsbevordering in het bedrijfsleven.”

“De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is genomineerd vanwege het initiatief om per ingang van het jaar 2021 Integriteit standaard in te voegen in de functie van Vertrouwenspersoon (VP). Hiermee krijgt integriteit een nog nadrukkelijker plaats in het beleid om een veilige werkomgeving voor medewerkers te realiseren. Door de vernieuwde eisen in de VP-functie, verwacht de LVV van de leden een gedegen kennis van de wet- en regelgeving omtrent integriteit, waardoor medewerkers op de juiste manier worden begeleid in geval deze een melding overweegt. Integriteit heeft dan ook een vaste plek in de opleiding en bijscholingen voor vertrouwenspersonen.

De meeste organisaties zijn bekend met de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) en bij veel minder organisaties is een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) benoemd. De taken van beide rollen zijn hetzelfde, maar de betreffende wetgeving is verschillend. Voor medewerkers is het vanzelfsprekend prettig om direct bij één VP terecht te kunnen in plaats van eerst te moeten uitzoeken of hun situatie integriteit dan wel ongewenst gedrag betreft.

Organisaties zijn zich terdege bewust van het belang om integer te handelen en hebben een gedragscode en andere richtlijnen opgesteld. Bovendien hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om hun medewerkers een veilige en integere werkomgeving te bieden. De organisatieleiding en VP werken samen aan het bevorderen van een veilige en integere werkomgeving. Enerzijds door medewerkers de mogelijkheid te bieden om in vertrouwen te spreken, sparren en stappen uit te werken in geval van een (vermoeden van een) integriteitskwestie of ongewenst gedrag, maar ook door bijvoorbeeld bewustwording over integriteit in de organisatie te vergroten door dit onderwerp regelmatig onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

Deze ontwikkeling komt zowel de medewerkers als de organisatie ten goede. Dit past bovendien in de trend van maatschappelijke opvatting  en bewustwording over integer en verantwoord handelen.”

“Simone brengt met meer dan 10 jaar compliance ervaring uit de traditionele sector (Rabobank) een duidelijk fundament mee naar de wereld van crypto. Deze nominatie is gebaseerd op 2 waardes die Simone duidelijk laat zien,

  1. Simone brengt met haar kennis en de overdracht hiervan duidelijk bij aan het verbeterende volwassenheidsniveau van de crypto sector in Nederland. Niet alleen voor de organisatie LiteBit, maar ook door actieve deelname in diverse overlegorganen binnen de cryptosector zoals haar afvaardiging bij de Vereniging van Nederlandse Bitcoinbedrijven (VBNL). Ook voor andere Crypto partijen wordt Simone vaak benaderd voor inhoudelijke afstemming, waar Simone altijd voor klaar staat.
  2. Het slaan van de brug tussen de compliance van de traditionele financiele sector en de crypto wereld. Vanuit haar diepgaande kennis en ervaring van de banken die zij heeft vertaald naar de cryptowereld is Simone ook een bruggenbouwer naar de traditionele compliance wereld. Dit door haar inzichten en kennis te delen in bijvoorbeeld AML Online Summit waar zij ook in 2021 een boeiende bijdrage leverde aan het seminar. Verder is Simone betrokken bij het ontwikkelen van trainingsmateriaal over compliance in cryptowereld. Ook is Simone betrokken bij diverse overleggen, met PSP’s en met de DNB om het begrip en kennis van compliance in de crypto sector over te dragen.

Naast deze inhoudelijke punten is Simone een prettige collega om mee te werken. Iemand die compliance uit de ivoren toren haalt en snapt hoe compliance effectief werkt in de operatie. Ook is Simone actief en positieve trekker in de begeleiding van meer juniore collega’s binnen LiteBit”

Send this to a friend