< p>

Governance

Hier vindt u informatie met betrekking tot het thema Governance.

Actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code is gestart 03-2022
DNB geeft richting aan de periodieke evaluatie van het governancesysteem 04-2021
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 12-2020
Een integere bedrijfsvoering bouw je op een stevig fundament 10-2019
Integriteit als business case 05-2019
Earn or burn? 02-2019
Corporate governance: de oogkleppen van het paard en de blik van de adelaar 09-2018
DNB working paper: ‘How internal and external supervision impact the dynamics between boards and Top Management Teams and TMT reflexivity’ 08-2018
Externe deskundigen bij bestuurderstoetsingen 07-2018
Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector opgestart 07-2018
Beleidsregel geschiktheid Wta 07-2018
Kabinet reageert op het slotdocument van de commissie van Manen 06-2018
IORP II borgt governancebepalingen in wetgeving voor pensioenfondsen en PPI’s 05-2018
FSB publiceert toolkit ter beheersing van wangedrag in de financiële sector 05-2018
Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten 04-2018
Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen 03-2018
Commissie van Manen levert laatste rapportage op 02-2018
De regeling beheerst beloningsbeleid 2017 niet van toepassing verklaard op verzekeraars 02-2018
Definitieve versie van richtlijnen interne governance bij banken en beleggingsondernemingen gepubliceerd 10-2017
Corporate Governance Code 2016 is nu wettelijk verankerd 09-2017
Algemeen bezoldigingsmaximum WNT 2018 vastgesteld 09-2017
NAVEX Global publiceert benchmark rapport over klokkenluiders 07-2017
Van ‘onafhankelijk, maar betrokken toezicht’ naar ‘betrokken, maar onafhankelijk toezicht’ 07-2017
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 06-2017
Antwoorden minister Blok inzake wettelijke verankering nieuwe Corporate Governance Code 06-2017
Accountants willen stoppen met controle van topinkomens 06-2017
Overtreden bankierseed kan grote gevolgen hebben 05-2017
Consultatie beleidsregel geschiktheid beleidsbepalers OOB-accountantsorganisaties 04-2017
Evaluatiewet WNT van kracht op 1 juli 2017 04-2017
Edith Hooge voorzitter BoZ Governance innovatie- en adviescommissie 04-2017
Ook herziene Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd 04-2017
DNB en de AFM verbeteren proces van personentoetsingen 04-2017
Aandeelhouders krijgen nóg meer te zeggen 03-2017
Nieuwe certificering voor commissarissen en toezichthouders 03-2017
Verplichting voor evenwichtige verdeling van zetels treedt weer in werking voor grote nv’s en bv’s 03-2017
Rekentool afbouw overgangsrecht WNT geïntroduceerd 03-2017
Engelse vertaling van het rapport van de monitoringscommissie gepubliceerd 01-2017
Rapport Monitoring Commissie Code Banken 2016 gepubliceerd 01-2017
Gevolgen van het concept richtlijnen over interne governance bij banken en beleggingsondernemingen 01-2017
Bankierseed leidt tot eerste tuchtstraf bankmedewerker 12-2016
Sectorale WNT normen voor 2017 vastgesteld 12-2016
EBA start met consultatie van de richtlijnen ‘governance’ 11-2016
Huis voor klokkenluiders ontvangt honderden adviesverzoeken 11-2016
Publicatie herziene Corporate Governance Code op 8 december 2016 10-2016
ESMA en EBA starten consultatie over nieuwe richtsnoeren voor de geschiktheidstoets 10-2016
Vernieuwde zorgbrede governancecode voorgelegd aan leden brancheorganisaties zorg 09-2016
Wnt-norm 2017 vastgesteld op €181.000,- 09-2016
Publicatie voorstel toepassing Code op one tier boards 08-2016
Gezamenlijke verklaring groep van vijf voorzitters 07-2016
Het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen is ingediend 06-2016
De nieuwe Corporate Governance Code is besproken met de Tweede Kamer 06-2016
Consultatieperiode Zorgbrede Governancecode is gestart 06-2016
Consultatie Code voor one tier boards start in april 04-2016
Consultatieperiode voorstel herziening Corporate Governance Code afgerond 04-2016
De NVTZ start met accreditatietraject voor toezichthouders in de zorg 03-2016
Wettelijk haakje voor Code Banken is verdwenen, maar banken moeten nog wel verslag doen over de Code Banken 03-2016
Per 1 januari 2016 zijn de Governance Principes verzekeraars vervallen 03-2016
Engelstalige versie van het consulatiedocument nieuwe Corporate Governance Code is gepubliceerd 03-2016
Consultatieperiode nieuwe Corporate Governancecode is gestart 02-2016
Monitoring Commissie Corporate Governance publiceert Rapport Monitoring boekjaar 2014 02-2016
Commissarissenonderzoek 2015 geeft verdeeldheid over remuneratie weer 02-2016
EBA publiceert definitieve richtlijnen voor een verantwoord beloningsbeleid bij banken en beleggingsondernemingen 02-2016
Wet toezicht kredietunies per 1 januari 2016 in werking getreden 01-2016
Eumedion-uitgangspunten voor verantwoord beloningsbeleid zijn geactualiseerd 12-2015
Monitoring Commissie Code Banken brengt eerste rapportage uit 12-2015
Publicatie Consultatiedocument herziening Corporate Governance Code op 11 februari 2016 12-2015
Consultatiedocument herziening Corporate Governance Code uitgesteld 11-2015
ESMA start consultatie over richtlijn kennis en bekwaamheid van cliëntadviserende medewerkers 05-2015
Tuchtrecht van toepassing in bancaire sector 04-2015
Geschiktheidtoets draagt bij aan betere kwaliteit van bestuurders 02-2015
Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking per 7 februari 2015 02-2015
Betrouwbaarheidsformulier tweede echelon gepubliceerd door DNB 02-2015
Compliance: daar kom ik mijn bed voor uit! C. Wielenga 2019, JBC
De relatie tussen governance, gedrag & cultuur C.A. Wielenga en H. Wanders 2018, dCO
Banken falen niet, mensen wel Prof. dr. A.B. Hoogenboom en prof. dr. mr. M. Pheijffer 2018, JBC
Beloningen in de financiële sector, geen rustig bezit Mr. R.A.M. Houben 2018, JBC
Nieuwe governanceregels voor banken en beleggingsondernemingen H. Wanders en C. Wielenga 2017, dCO
Q&A Huis voor klokkenluiders R.N.M. Noordhoek 2016, dCO
DNB past toestingen bestuurders aan H. Wanders 2016, dCO
Algemeen belang vanuit de optiek van de aandeelhouder R. Abma 2015, WPNR
Betrouwbaarheid en geschiktheid compliance officers in een nieuw perspectief? R.N.M. van der Mast 2015, dCO
De geschiktheids- en betrouwhaarheidseisen voor verzekeraars en de invloed van Solvency II R.M.L. Noordhoek 2015, dCO
Bonusplafond in de financiële sector, op wie is dit van invloed? S.S.F. Tjong 2015, dCO
De Nederlandse Corporate Governance Code: Quo vadis? R. Abma 2014, TvFR
Geschiktheidstoetsing, koorddansen zonder zekeringen? C.A. Wielenga 2014, dCO
Governance is mensenwerk W. Pauw 2014, JBC
Corporate governance in de financiële sector: focus van de toezichthouder Mr. M.A.A. Khan en drs. M. Hage RO 2014, JBC
Code Banken en Governance Principes Verzekeraars: What’s next? Mr. R.K. Pijpers 2014, JBC
DNB en AFM boeken resultaat met toezicht op Gedrag en Cultuur Mr. J. Piena en drs. C. Christensen 2013, JBC
Van geschiktheid naar vertrouwen Mr. M. Been en mr. R Miete 2013, JBC
Beheerst belonen levert wat op! Drs. G.J. Strampel en M. van den Berg MSc. 2012, JBC
De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Mr. A.A. van Gelder 2012, JBC
Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen 2018 Regioplan Beleidsonderzoek i.s.m. Swalef Pensioenjuristen en Academie
Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 2017 PO-Raad
Slotrapport 2017
Monitoring Commissie Corporae Governance Code
Handreiking – 30% vrouwen: wat betekent het wettelijk streefcijfer voor úw onderneming? 2017
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i.s.m. VNO-NCW en Stichting Topvrouwen
Transponeringstabel CGC 2016-2008 2017 Stibbe
Transponeringstabel CGC 2008-2016 2017 Stibbe
Rapport monitoring boekjaar 2015, Engelse versie 2017 Monitoring Commissie Corporae Governance Code
Report on corporate governance for South Africa 2016 2016 KING IV
Externe evaluatie toetsingsproces AFM en DNB 2016 Commissie Ottow
Rapport monitoring boekjaar 2015 2016 Monitoring Commissie Corporate Governance Code
WNT jaarrapport 2015 2016 Ministerie BZK
Gezamenlijke verklaring groep van vijf voorzitters 2016 Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Dutch Corporate Governance Code – Proposal for revision 2016 MCCG
Voorstel voor herziening – Corporate Governance Code 2016 MCCG
MCCG_Rapport monitoring boekjaar 2014 2016 MCCG
Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015 2016 Tias, School for Business and Society
Toetsing bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers 2014 DNB
Governance en de beheerste bedrijfsvoering 2013 DNB
Governance: Bestuur en intern toezicht 2013 DNB
Een lastig gesprek 2013 Adviescommissie behoorlijk bestuur

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend