< p>

FATF publiceert guidance papers omtrent de strafbaarstelling van terrorismefinanciering en correspondent banking

15 november 2016

De FATF heeft in oktober 2016 guidance papers gepubliceerd omtrent de strafbaarstelling van financiering van terrorisme en correspondent banking.

Het eerste guidance paper heeft betrekking op de strafbaarstelling van de financiering van terrorisme, gebaseerd op Recommendation 5 in het pakket van de 40 FATF-aanbevelingen. Er blijken nog veel verschillen te bestaan tussen landen wat betreft de strafbaarstelling van terrorismefinanciering. Dit guidance paper bevat naast inhoudelijke aanknopingspunten voor overheden ook vele voorbeelden van implementatie in diverse landen. In Nederland is terrorismefinanciering strafbaar gesteld in artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht. Aanverwant zijn de artikelen 83, 83 a en 83 b van het Wetboek van Strafrecht ook relevant.

Klik voor het guidance paper inzake strafbaarstelling van terrorismefinanciering.

Het tweede guidance paper heeft betrekking op correspondent banking. Een correspondent bank kan worden  omschreven als de bank (correspondent) die bancaire diensten verleent aan een buitenlandse bank (respondent). Met deze dienstverlening kan de respondent zijn klanten voorzien van (grensoverschrijdende) diensten waar de respondent zelf niet toe in staat is.

In internationale en nationale regelgeving wordt correspondent banking-dienstverlening aangeduid als een potentieel hoger risico voor witwassen of financieren van terrorisme. De Wwft schrijft voor het aangaan van een correspondent bank-relatie met een bank in een staat die geen EU-lidstaat is, een verscherpt cliëntonderzoek voor en benoemt daarbij voorbeelden van beheersmaatregelen.

De FATF benadrukt met name dat er geen financiële uitsluiting behoort plaats te vinden, een risk-based benadering dient te gelden en dat het niet noodzakelijk is om op individueel niveau van de klanten van de respondent cliëntenonderzoek toe te passen.

Klik voor het guidance paper inzake correspondent banking.

Bron: FATF

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend