Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

29 maart 2018

Sinds 2014 is de Wet verbetering bestuur pensioenfondsen (Wvbp) van kracht. Deze wet biedt pensioenfondsen de nodige instrumenten om de governance verder te verbeteren. Bij behandeling van de wet is bepaald dat deze na drie jaar geëvalueerd dient te worden. Regioplan Beleidsonderzoek heeft in samenwerking met Swalef Pensioenjuristen en Academie de evaluatie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.

Via een enquête, uitgezet onder de pensioenfondsen, zijn de gegevens voor het onderzoek verzameld. De enquête is door alle geledingen binnen de fondsen ruimhartig ingevuld en leverde veel onderzoekinformatie op. Om de onderzoekinformatie verder uit te diepen is aanvullend met bestuurders en een grote groep van experts gesproken.

Uit de evaluatie komt naar voren dat na de introductie van de Wvbp de pensioenfondsen aan de slag zijn gegaan met het voldoen aan de nieuwe wetgeving. Waarbij in de eerste periode het gebruik van andere bestuursmodellen nadrukkelijk is bestudeerd. Dat heeft veelal tot aanpassingen binnen het aloude paritaire model geleid; andere modellen zijn mogelijk maar werden uiteindelijk niet gekozen. Een en ander wil niet inhouden dat het gekozen model nu niet meer besproken wordt, de sector is behoudend, maar niet blind voor veranderingen.

Diversiteit, en dan met name het komen tot verbeterde diversiteit, staat hoog op de agenda. Op dit moment blijven fondsen nog afhankelijk van mannen van een bepaalde leeftijd. Maar de wens en wil om dat te veranderen is aanwezig en effecten worden zichtbaar. Diversiteit is een evolutionair proces en een blijvend punt van aandacht en inspanning.

Competentiemanagement is een ander speerpunt, daar valt winst te halen. Het versterken van de vertegenwoordiging is belangrijk en het fundament onder het maatschappelijk draagvlak van de sector. Het bestuur, zowel de beleidsbepaler als de medebeleidsbepaler, hebben hier een duidelijke rol. Samen zijn zij de regisseur van de governance binnen het pensioenfonds. Goed competentiemanagement zal de governance en het maatschappelijk draagvlak van de pensioenfondsen sterker maken.

Het evaluatierapport is een positieve bijdrage aan het verder versterken van de pensioenfondsen.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang compliance profit & non-profit

Leergang compliance profit & non-profit

Dé beroepsopleiding om u te specialiseren tot compliance officer profit & non-profit

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

LCO/LCP Module 4: Toezichthouders

Deze module geeft meer inzicht in de werkwijze van de toezichthouders DNB en AFM.

Send this to a friend