< p>

Herziene Beleidsregel Informatieverstrekking

15 januari 2019

Op 31 december heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de herziene Beleidsregel Informatieverstrekking gepubliceerd. In deze Beleidsregel geeft de AFM onder andere invulling aan de Wft informatie eisen “correct, duidelijk en niet misleidend”. In deze blog gaan we verder in op de herziene Beleidsregel, waarin interpretaties van de AFM aan zijn toegevoegd en geactualiseerd.

Met de Beleidsregel wil de AFM marktpartijen inzicht geven in de manier waarop AFM omgaat met de open normen in haar toezicht. Het betreffen interpretaties van voornamelijk de Wet op financieel toezicht en de Wet oneerlijke handelspraktijken. Maar ook van onderliggende regelgeving, zoals het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo). Een beleidsregel is een formele schriftelijke beleidsuiting, daarmee heeft deze een meer dwingend karakter dan bijvoorbeeld een richtlijn.

Beleidsregel herzien
De Beleidsregel is niet nieuw, maar betreft een herziening van de Beleidsregel Informatieverstrekking uit 2013. De aanleiding voor de herziening waren nieuwe interpretaties van de AFM van wettelijke normen en de veranderde regelgeving voor informatieverstrekking.

Consultatie
In februari 2018 heeft de AFM de markt gevraagd te reageren op de conceptversie van de herziene Beleidsregel. Een aantal instellingen heeft hierop gereageerd, waaronder ons focusteam Zorgplicht. De AFM is hierna met een Feedback statement gekomen waarin de AFM uitleg geeft over de manier waarop de reacties zijn verwerkt in de Beleidsregel. De AFM heeft de reacties niet individueel behandeld, maar gecategoriseerd in overkoepelde vragen. Per vraag is een korte beschrijving gegeven van de reacties en is uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. De AFM heeft de volgende zeven vragen gecategoriseerd en van reactie voorzien:

  1. Is de Beleidsregel nodig?
  2. Is de Beleidsregel een naslagwerk van regelgeving?
  3. Hoe verhoudt de Beleidsregel zich tot de inzichten vanuit de gedragswetenschappen?
  4. Welke aanpassingen heeft de AFM doorgevoerd in de Beleidsregel?
  5. Welke aanpassingen heeft de AFM doorgevoerd op basis van de consultatiereacties ten aanzien van prospectussen?
  6. Waarom staan er niet voor alle producten en diensten interpretaties in de Beleidsregel?
  7. Hoe verhoudt de Beleidsregel zicht tot technologische ontwikkelingen?

Nut Beleidsregel
In de reacties op de geconsulteerde versie is het nut van de Beleidsregel ter discussie gesteld en hoe deze Beleidsregel zich verhoudt tot de geldende regelgeving. De AFM geeft hierbij aan dat de Beleidsregel nuttig is, omdat het dient als oriëntatiepunt voor marktpartijen. De AFM geeft aan, dat het een bundeling is van interpretaties met betrekking tot informatieverstrekking en dat deze altijd moet worden gezien in het licht van de geldende wet- en regelgeving.

Informatieverstrekking en ontwikkeling
Ook wordt in de herziene versie van de Beleidsregel de link gelegd met informatieverstrekking en gedragswetenschappen, waarover ook wij vragen hebben gesteld. Zo weten we, dat consumenten niet alleen op basis van informatie beslissingen maken, maar ook op de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd. Consumentengedrag is een onderwerp dat volop de aandacht heeft bij zowel  financiële ondernemingen, de AFM en bij ons.. De directe link tussen inzichten uit de gedragswetenschappen en de herziene versie van de Beleidsregel is niet direct duidelijk. De AFM lijkt de markt te willen informeren dat de zij in haar toezicht rekening houdt met deze nieuwe inzichten door er een alinea over op te nemen in de Beleidsregel.

Ook zijn er vragen gesteld op welke manier de Beleidsregel zich verhoudt tot technologische ontwikkelingen. De AFM geeft hierbij aan dat zij haar interpretaties zo techniek neutraal probeert te omschrijven. Echter nodigt zij de markt wel uit om interpretatie vragen met betrekking tot technologische ontwikkelingen en informatieverstrekking, voorzien van een eigen analyse, op te sturen.

Invulling van open normen & de effectiviteit van informatieverstrekking
Doordat de AFM haar interpretatie van open normen beschrijft en de markt voorbeelden geeft, kan je stellen dat de Beleidsregel Informatieverstrekking inderdaad nuttig is. Gezien marktpartijen minder hoeven te zoeken naar de invulling van de open normen met als risico dat deze invulling niet gevonden wordt. Zo kan de Beleidsregel nuttig zijn bij bijvoorbeeld product approval en review processen (PARP). In de Beleidsregel kan in de toekomst, ons inziens, wel meer aandacht worden besteed aan de effectiviteit van bepaalde informatieverstrekking. Zo zouden meer concrete voorbeelden met inzichten uit bijvoorbeeld de gedragswetenschappen of bepaald onderzoek van toegevoegde waarde zijn.

Eva Abbing
Compliance professional

Over het focusteam Zorgplicht en Klantbelang centraal
Als externe compliance officer en adviseur binnen het focusteam Zorgplicht en Klantbelang centraal helpen wij organisaties zelfredzaam integer te zijn en te blijven. Wij adviseren organisaties onder andere over productontwikkelingsprocessen, klantenbeheer, consumentenbescherming, product- en ketenverantwoordelijkheid, informatievoorziening, advieskaders, monitoring, awareness en vakbekwaamheid.

Daarnaast treden de leden van het focusteam op als gastspreker en verzorgen zij verschillende trainingen en masterclasses op het gebied van zorgplicht.

Nieuws en publicaties zijn te volgen via onze kennisbank.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Eva Abbing

Gerelateerde informatie

Wat kunnen we komende periode verwachten van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld?

Wat kunnen we komende periode verwachten van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld?

Op dinsdag 5 april 2022 is mevrouw Mariëtte Hamer gestart als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Met de aanstelling van Mariëtte Hamer als regeringscommissaris hoopt het kabinet een doorbraak te forceren in de nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld.

Update Compliance 2022

Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?

Het nieuwe pensioenstelsel klopt aan de deur…. wat komt er binnen nu we open hebben gedaan?

Het nieuwe pensioenstelsel klopt aan de deur…. wat komt er binnen nu we open hebben gedaan?

De AFM geeft in haar agenda 2022 aan dat zij wil bereiken dat de pensioensector en de AFM voorbereid zijn op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel met aandacht voor de belangen van deelnemers. Dat is een mooi streven maar in hoeverre is het reëel om te verwachten dat dit ook gaat lukken?

Send this to a friend