Herziene Beleidsregel Informatieverstrekking

15 januari 2019

Op 31 december heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de herziene Beleidsregel Informatieverstrekking gepubliceerd. In deze Beleidsregel geeft de AFM onder andere invulling aan de Wft informatie eisen “correct, duidelijk en niet misleidend”. In deze blog gaan we verder in op de herziene Beleidsregel, waarin interpretaties van de AFM aan zijn toegevoegd en geactualiseerd.

Met de Beleidsregel wil de AFM marktpartijen inzicht geven in de manier waarop AFM omgaat met de open normen in haar toezicht. Het betreffen interpretaties van voornamelijk de Wet op financieel toezicht en de Wet oneerlijke handelspraktijken. Maar ook van onderliggende regelgeving, zoals het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo). Een beleidsregel is een formele schriftelijke beleidsuiting, daarmee heeft deze een meer dwingend karakter dan bijvoorbeeld een richtlijn.

Beleidsregel herzien
De Beleidsregel is niet nieuw, maar betreft een herziening van de Beleidsregel Informatieverstrekking uit 2013. De aanleiding voor de herziening waren nieuwe interpretaties van de AFM van wettelijke normen en de veranderde regelgeving voor informatieverstrekking.

Consultatie
In februari 2018 heeft de AFM de markt gevraagd te reageren op de conceptversie van de herziene Beleidsregel. Een aantal instellingen heeft hierop gereageerd, waaronder ons focusteam Zorgplicht. De AFM is hierna met een Feedback statement gekomen waarin de AFM uitleg geeft over de manier waarop de reacties zijn verwerkt in de Beleidsregel. De AFM heeft de reacties niet individueel behandeld, maar gecategoriseerd in overkoepelde vragen. Per vraag is een korte beschrijving gegeven van de reacties en is uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. De AFM heeft de volgende zeven vragen gecategoriseerd en van reactie voorzien:

  1. Is de Beleidsregel nodig?
  2. Is de Beleidsregel een naslagwerk van regelgeving?
  3. Hoe verhoudt de Beleidsregel zich tot de inzichten vanuit de gedragswetenschappen?
  4. Welke aanpassingen heeft de AFM doorgevoerd in de Beleidsregel?
  5. Welke aanpassingen heeft de AFM doorgevoerd op basis van de consultatiereacties ten aanzien van prospectussen?
  6. Waarom staan er niet voor alle producten en diensten interpretaties in de Beleidsregel?
  7. Hoe verhoudt de Beleidsregel zicht tot technologische ontwikkelingen?

Nut Beleidsregel
In de reacties op de geconsulteerde versie is het nut van de Beleidsregel ter discussie gesteld en hoe deze Beleidsregel zich verhoudt tot de geldende regelgeving. De AFM geeft hierbij aan dat de Beleidsregel nuttig is, omdat het dient als oriëntatiepunt voor marktpartijen. De AFM geeft aan, dat het een bundeling is van interpretaties met betrekking tot informatieverstrekking en dat deze altijd moet worden gezien in het licht van de geldende wet- en regelgeving.

Informatieverstrekking en ontwikkeling
Ook wordt in de herziene versie van de Beleidsregel de link gelegd met informatieverstrekking en gedragswetenschappen, waarover ook wij vragen hebben gesteld. Zo weten we, dat consumenten niet alleen op basis van informatie beslissingen maken, maar ook op de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd. Consumentengedrag is een onderwerp dat volop de aandacht heeft bij zowel  financiële ondernemingen, de AFM en bij ons.. De directe link tussen inzichten uit de gedragswetenschappen en de herziene versie van de Beleidsregel is niet direct duidelijk. De AFM lijkt de markt te willen informeren dat de zij in haar toezicht rekening houdt met deze nieuwe inzichten door er een alinea over op te nemen in de Beleidsregel.

Ook zijn er vragen gesteld op welke manier de Beleidsregel zich verhoudt tot technologische ontwikkelingen. De AFM geeft hierbij aan dat zij haar interpretaties zo techniek neutraal probeert te omschrijven. Echter nodigt zij de markt wel uit om interpretatie vragen met betrekking tot technologische ontwikkelingen en informatieverstrekking, voorzien van een eigen analyse, op te sturen.

Invulling van open normen & de effectiviteit van informatieverstrekking
Doordat de AFM haar interpretatie van open normen beschrijft en de markt voorbeelden geeft, kan je stellen dat de Beleidsregel Informatieverstrekking inderdaad nuttig is. Gezien marktpartijen minder hoeven te zoeken naar de invulling van de open normen met als risico dat deze invulling niet gevonden wordt. Zo kan de Beleidsregel nuttig zijn bij bijvoorbeeld product approval en review processen (PARP). In de Beleidsregel kan in de toekomst, ons inziens, wel meer aandacht worden besteed aan de effectiviteit van bepaalde informatieverstrekking. Zo zouden meer concrete voorbeelden met inzichten uit bijvoorbeeld de gedragswetenschappen of bepaald onderzoek van toegevoegde waarde zijn.

Eva Abbing
Compliance professional

Over het focusteam Zorgplicht en Klantbelang centraal
Als externe compliance officer en adviseur binnen het focusteam Zorgplicht en Klantbelang centraal helpen wij organisaties zelfredzaam integer te zijn en te blijven. Wij adviseren organisaties onder andere over productontwikkelingsprocessen, klantenbeheer, consumentenbescherming, product- en ketenverantwoordelijkheid, informatievoorziening, advieskaders, monitoring, awareness en vakbekwaamheid.

Daarnaast treden de leden van het focusteam op als gastspreker en verzorgen zij verschillende trainingen en masterclasses op het gebied van zorgplicht.

Nieuws en publicaties zijn te volgen via onze kennisbank.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Eva Abbing

Gerelateerde informatie

Wat doet de AFM Agenda 2019 met u?

Wat doet de AFM Agenda 2019 met u?

Op 17 januari 2019 publiceerde de AFM haar jaaragenda. Hierin heeft zij haar speerpunten, de bijbehorende toezichtactiviteiten en de begroting voor het komend jaar opgenomen. In deze blog haal ik de letterlijke toelichting aan van de AFM op de speerpunten uit de agenda. Daarna bespreek ik de voor- en nadelen van het publiceren van deze AFM Agenda.

Afrekenen met een oude cultuur

Afrekenen met een oude cultuur

Er is uitspraak gedaan in de zaak rondom het trustkantoor Caute Management, waarbij de onvrede over oude gedragingen in de financiële sector nog eens duidelijk werd gemaakt. De financiële sector behoort integer en betrouwbaar te zijn, maar de maatschappelijke onvrede blijft aanwezig zolang er geen orde op zaken gesteld wordt en gedragingen uit het verleden niet afgesloten zijn.

AFM kritisch op Kredietaanbieders

AFM kritisch op Kredietaanbieders

De AFM uit in haar Klantbelang Dashboard 2018 kritiek op kredietaanbieders. In 2017 constateerde de AFM al ruimte voor verbetering om overkreditering tegen te gaan, in 2018 constateert de AFM dat zij onvoldoende verbetering ziet. Zij sluit formele en informele maatregelen derhalve niet uit.

Send this to a friend