< p>

AFM publiceert Leidraad tweede pijler pensioenadvies

08 augustus 2018

In augustus heeft de AFM de Leidraad tweede pijler pensioenadvies gepubliceerd. De AFM geeft hierin haar visie op hoe het advies aan werkgevers met betrekking tot tweede pijler pensioenen vormgegeven zou moeten worden. Het betreft een leidraad, deze is voor marktpartijen richtinggevend maar niet bindend.

In de leidraad gaat de AFM onder andere in op de toepassing van artikel 4:23 Wft op basis waarvan informatie ingewonnen moet worden over de kennis, ervaring, risicobereidheid, doelstellingen en financiële positie van de cliënt. In dit geval bijzonder omdat de werkgever wordt geadviseerd over het pensioen product wat hij voor zijn werknemers afsluit. Anders dan bij andere producten moet de adviseur ook onderzoeken of de werkgever verplicht is zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld een bedrijfstakpensioenfonds of dat er een vrije keuze is (Wet verplichte beroepspensioenregeling).

De AFM beschrijft per punt welke informatie ingewonnen zou moeten worden en hoe deze informatie bij zou moeten dragen aan het uiteindelijke advies. De AFM richt zich hierbij heel duidelijk op de verantwoordelijkheid van de adviseur om maatwerk te leveren. Zo moet de adviseur zijn advies en motivatie onder andere afstemmen op het niveau van zijn cliënt, gebaseerd op de kennis en ervaring van deze cliënt en moet ook gekeken worden naar de ontwikkeling van het personeelsbestand.

Veel van de adviezen hebben we al eerder teruggezien in leidraden van de AFM met betrekking tot adviseren over andere producten. Het valt op dat er in deze leidraad verder wordt gekeken dan de verplichtingen uit art. 4:23 Wft en ook wordt ingegaan op verplichtingen zoals een duidelijke informatievoorziening (art. 4:20 Wft) en het gebruik van zorgvuldig ontwikkelde en beheerde geautomatiseerde systemen. Deze laatste koppelt de AFM aan de verplichting tot een integere en beheerste bedrijfsvoering (art. 4:15 Wft).

Als laatste brengt de AFM haar visie op nazorg in beeld en hamert zij op het belang van een goede en volledige dossiervorming.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend