< p>

Actualiteiten Sancties – Verenigd Koninkrijk 

20 januari 2021

In ons blog over de actuele stand van zaken in het Amerikaanse Sanctieregime legden we al uit wat sancties zijn en waarom het belangrijk is om naar buitenlandse Sanctieregimes te kijken. Deze kunnen namelijk ondanks hun buitenlandse karakter, nog steeds van toepassing zijn op activiteiten die worden uitgevoerd in Nederland of door Nederlandse organisaties en personen. In deze blog kijken we naar de wijzigingen binnen het Sanctieregime van het Verenigd Koninkrijk.  

Sancties na Brexit  

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel geen lid meer van de Europese Unie (EU)Brexit is nu een gegevenDit betekent dat het VK ook niet meer onder de wet- en regelgeving van de EU valtDit geldt ook voor Europese sanctieregelgeving, deze waren tot 23.00 uur 31 december 2020 van toepassing op het Britse rijk 

Het VK zal nu, vergelijkbaar met de Verenigde Staten (VS), een actief en zelfstandig sanctiebeleid gaan voeren. Er zijn inmiddels al meerdere wetten en beleidsstukken opgesteld om het zelfstandige sanctieregime uit te kunnen voeren. Zo heeft het VK ter voorbereiding op Brexit in 2018 de Sanctionsand Anti-Money Laundering Act (SAMLA) ingevoerd. In SAMLA is de juridische basis voor het VK gelegd om zelfstandig sancties op te kunnen leggen, te wijzigen en te verwijderen.  

Anders dan bij de VS, wordt in het VK onderscheid gemaakt tussen de implementatie van economische en financiële sancties. De Department of International Trade (DIT) is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van economische sancties. HM Treasury is op haar beurt verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van financiële sancties. Speciaal voor deze taak van HM Treasury is de Office of Financial SanctionsImplementation (OFSI) in het leven geroepen. Tenslotte heeft het VK ook een aparte entiteit die verantwoordelijk is voor reisrestricties, namelijk de Home Office.  

Verwachtingen sanctieregimes 

De EU Sanctieregimes die tot 1 januari van toepassing waren op het VK, zullen naar alle waarschijnlijkheid zo veel mogelijk overgenomen worden. Wel zal het VK, net als Amerika, een strenger sanctieregime dan de EU implementeren. Dit met het oog op de eeuwenoude ambitie van het VK om een politieke grootmacht te zijn. De Sanctieregimes van het VK zullen hierdoor gedetailleerder worden dan die van de EU. Het feit dat de Britse regering al per Sanctieregime aparte guidances publiceert om compliance zo helder mogelijk te maken laat al een inkijk zien in de strengere ambitie van het VK. ​Zo heeft het land ook al verschillende sanctieregimes op basis van dreiging geïmplementeerd, bijvoorbeeld een sanctieregime tegen nucleaire wapens en een tegen cybercriminaliteit.  

Bij strengere Sanctieregimes hoort ook strengere handhaving. Tot januari 2019 deelden Britse toezichthouders slechts waarschuwingen uit bij overtredingen van de Sanctiewetgeving. Sinds januari 2019 heeft OFSI een aantal boetes uitgedeeld. Zoals eerder gemeld is OFSI verantwoordelijk voor de handhaving van financiële sancties. De boetes hebben dus alleen betrekking op overtreding van deze type sancties.  

In februari 2020 werd bekend gemaakt dat OFSI een boete had opgelegd van GBP 20.47 miljoen aan de Standard Chartered Bank voor het overmaken van gelden aan een gesanctioneerd persoon of entiteit onder de Rusland en Oekraïne sancties. Verschillende bronnen melden dat dit een voorbode is van de manier waarop het VK haar Sanctiebeleid gaat uitvoeren, namelijk hard.  

Consequenties voor Nederland 

Met het oog op mogelijk opgevoerde druk vanuit toezichthouders en handhavers van Sanctieregimes is het belangrijk om te bekijken wat voor invloed de nieuwe Sanctieregimes van het VK op Nederland hebben.  

De sancties van het VK zullen gaan verschillen van de EU regimes en aanvullende en/of alternatieve eisen zullen gesteld gaan wordenDit is iets om in het achterhoofd te houden. Individuele personen en rechtspersonen moeten de nieuwe Britse wetgeving controleren en ervoor zorgen dat deze niet overtreden wordt. De Britse Sanctieregimes kunnen namelijk ook een extraterritoriale werking hebben. Dit betekent dat wetgeving van het VK ook in het buitenland van toepassing is. In ons geval zou dat betekenen dat Britse Sanctiewetgeving ook geldt in Nederland en voor ingezetenen van ons land.  

Er is sprake van extraterritoriale werking wanneer er een zogenaamde VK-Nexus aanwezig is. In SAMLA is vastgelegd wanneer er sprake is van een VK-Nexus en wanneer de Britse Sanctieregimes van toepassing zijn. Bij wet zijn deze volgende indicatoren als VK-Nexus vastgelegd: 

  • Het Britse territorium (inclusief wateren);  
  • persoon met de Britse nationaliteit; 
  • bedrijven ingeschreven in het VK (inclusief dochtermaatschappijen). 

Wanneer er een VK-Nexus aanwezig is, is Britse Sanctiewetgeving van toepassing. Wegens Brexit zijn verschillende Britse bedrijven naar Nederland getrokken, waardoor de kans steeds groter wordt dat er sprake is van een VK-nexus bij een transactie.  

Let hierbij ook vooral op bij bestaande vergunningen zoals general licenses. Wanneer die zijn afgegeven onder het Britse recht, gelden die op dit moment niet voor de EU of andersom. Denk hierbij voornamelijk aan het im- en exporteren van dual use goederen uit of naar het VK. Daar is vanaf nu een Britse vergunning voor vereist. De UK Export Control Joint Unit (ECJU) is verantwoordelijk voor de verstrekking van deze vergunningen en ook de controle daarvan.

Bijzonderheden sanctierecht Verenigd Koninkrijk

Binnen het Britse Sanctierecht zijn een tweetal bijzonderheden opgenomen die noemenswaardig zijn: 

  1. De bewijslast is versoepeld. Om schuldig te worden bevonden van sanctieovertredingen binnen de nieuwe Britse wetgeving is de grens verlaagd naar een redelijk vermoeden van overtreding. De bewijslast komt bij de verdachte te liggen die moet kunnen aantonen dat hij niet schuldig is aan het overtreden van de sanctieregimes. Kan hij dit niet, zal hij hoogstwaarschijnlijk schuldig bevonden worden.
  2. Personen en entiteiten kunnen met de invoering van SAMLA ook aangewezen worden voor plaatsing op de sanctielijst middels een beschrijving. Dit is nog niet gebeurd en de vraag is ook in hoeverre dit praktisch uitvoerbaar is. Denk bijvoorbeeld aan onbekende UBO’s of juist onbekende organisaties die onder een gesanctioneerd persoon vallen, maar die bij naam of andere gegevens niet bekend zijn bij de Britse regering.

Tot slot  

Het Britse Sanctieregime is er eentje om nauw in de gaten te houden omdat de wijzigingen daar elkaar snel op zullen volgen. Wegens eerder bestaande handel en financiële relaties, is de kans groot dat er Britse sanctiewetgeving van toepassing is wanneer u zakelijke relaties heeft met het VK. Heeft u hier vragen over of advies nodig, neem dan contact met ons op.

Wil meer weten over de Amerikaanse Sanctieregelingen en de wijzigingen die ons te wachten staan, neem dan een kijkje in onze visie op de Sanctie-wijzigingen in de VS. 

Geschreven door Serena Gonzalez-Clark en Finfola Planting

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Actualiteiten sancties – Verenigde Staten

Actualiteiten sancties – Verenigde Staten

In Nederland hebben we buiten de Europese en nationale sanctieregelingen te maken met Amerikaanse sanctieregimes. Nu staan er nogal wat politieke wijzigingen op de agenda’s van de Amerikaanse regering. Dit zal naar onze inzichten ook effect hebben op de sanctieregimes die voor Nederlandse instellingen zullen gelden. In onze blog blikken wij daarom kort vooruit op de wijzigingen die ons vanuit de Verenigde Staten te wachten staan. 

Verwerking van persoonsgegevens in de VK: Is Brexit de exit van de ‘veilige status’?

Verwerking van persoonsgegevens in de VK: Is Brexit de exit van de ‘veilige status’?

Uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens is met de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 opeens weer een actueel onderwerp geworden voor pensioenfondsen. U zou denken dat er tussen het moment voor en na een no-deal Brexit geen materiële verschillen zullen zitten in de omstandigheid van uw bedrijfsvoering en het laten verwerken van gegevens in het Verenigd Koninkrijk (VK). Echter de wettelijke omstandigheid wordt wel direct anders.

Nieuw gezicht: junior compliance officer Jasmijn Vis

Nieuw gezicht: junior compliance officer Jasmijn Vis

Jasmijn is per 1 juli 2018 in dienst bij NCI als junior compliance officer. Zij is de eerste die volgens het nieuwe inwerktraject werd ingewerkt en inmiddels is ze al volop aan de slag bij het focusteam CDD. Jasmijn deelt haar ervaringen van de afgelopen maanden in een blog.

Send this to a friend