< p>

Aanscherping Regeling Interne Bedrijfsvoering Trustkantoren

10 december 2014

In reactie op de onderzoeken van DNB scherpt minister Dijsselbloem per 1 januari 2015 de Regeling integere bedrijfsvoering trustkantoren aan. Aan de bedrijfsvoering in de trustsector worden aanvullende eisen gesteld, waaronder een onderzoeksplicht naar de risico’s van de dienstverlening van trustkantoren. De brancheorganisatie pleit voor een wettelijk keurmerk.

DNB constateerde begin mei dat de scheiding tussen controlerende en uitvoerende functies bij kleinere trustkantoren niet op orde was. Bovendien bleken klantdossiers niet te deugen. Kennis over de uiteindelijk belanghebbende vaak niet aanwezig. Deze constructies brengen niet alleen hoge risico’s op witwassen en fiscale fraude met zich mee, volgens DNB kan ook reputatieschade voor Nederland ontstaan.

De brancheorganisatie van trustkantoren Holland Quaestor zegt de zorgen van het kabinet te delen. De organisatie wil het keurmerk dat de brancheorganisatie in juni voor haar leden invoert wettelijk verplicht laten gelden voor alle trustkantoren.

Holland Quaestor realiseert zich dat zelfregulering eerder heeft gefaald en zoekt steun voor onderlinge regulering onder toezicht van DNB. De trustsector zal elkaar gaan controleren teneinde het imago van deze sector te verbeteren. Dit zal geschieden door middel van een certificeringsysteem.

Bronnen: Financieel Dagblad en Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend